Registerløftet i gang

Brønnøysundregistrenes registerløft er av stor betydning for å ta nye steg i digitaliseringen av Norge. Nå er den første registertjenesten utviklet på den nye registerplattformen, ny samfunnsviktig tjeneste kommer på nyåret og registerløftet er i gang!

Frem til nå har våre registre blitt håndtert i mange ulike systemer. Registersystemene har over tre tiår blitt utviklet etter hvert som nye behov for tjenester har meldt seg. Systemene har gjennomgått en rekke tilpasninger gjennom årene og bærer preg av at de er fra ulike teknologiske epoker med utdatert teknologi.

Desto viktigere er det derfor at prosjektet BRsys kom i gang i 2017 med den helt nødvendige jobben med å utvikle ny registerplattform, og i høst kunne vi feire en stor milepæl: en første versjon av registerplattformen er på plass og nye tjenester og registre kan kobles på.

Besparelser

Den nye plattformen er en sentral løsning for digital kommunikasjon mellom næringslivet, innbyggere og myndigheter. Den gir besparelser for både privatpersoner og næringsliv ved at den åpner for mer brukervennlige og fleksible løsninger. Besparelser vil det også være for det offentlige.  Vi samler nå alle registertjenestene på én plattform med modulær tilnærming i løsningsarkitekturen. Modulene drar nytte av felles arkitektur med gjenbruk på tvers av registre. Eksempelvis vil det nye Løsøreregisteret og Ektepaktregisteret benytte en rekke fellesmoduler, slik som for arkivering av dokumenter og saksopplysninger, adresseinformasjon, sikkerhet, logging osv. Dette bidrar til at Brønnøysundregistrene og det offentlige oppnår mer effektiv registerdrift, og ikke minst effektiviser vi utviklingen av nye registre. Fremover vil nye registre kunne se dagens lys mye raskere enn før.

Arkitekturarbeidet – en suksessfaktor

Vi utvikler nå en fleksibel, funksjonell og stabil plattform for våre registre og gjør et grundig og gjennomgående arkitekturarbeid, da vi ser dette som en sentral suksessfaktor. En modulær tilnærming i løsningsarkitekturen legger til rette for at vi kontinuerlig kan endre og bytte ut deler av løsningen. Når vi sier at vi har fått på plass en første versjon av plattformen, er det fordi vi også videreutvikler plattformen etter hvert som nye registertjenester blir satt i drift. Dette er et kontinuerlig arbeid i tråd med digitaliseringen vi skal bidra til.

Første tjeneste er i drift

Den nye registerplattformen fungerer, og et viktig bevis på det er at de første helthetlige tjenestene er satt i drift og tatt i bruk på plattformen. Allerede – etter få uker – går det hver eneste dag flere tusen elektroniske meldinger fra Statens Innkrevingssentral til den nye registerplattformen.

Deler av plattformen har vært i bruk for enkelttjenester over en lang periode, men nå er altså de første helhetlige tjenestene som kjører på plattformen, satt i drift. Tjenestene for «Utleggstrekk» og «Intet til utlegg» tilhører Løsøreregisteret. De sørger for at de som skal ha tilgang til det – i første rekke banker og kredittopplysningsforetak – får viktige opplysninger for å vurdere kredittverdighet og insolvens. At denne informasjonen kommer dit den skal, gir trygghet for at teknologi, prosjektmetodikk og samarbeid i plattformprosjektet fungerer.

Prioritering av tjenester

Vi har valgt å utvikle Løsøreregisteret først. Det er et strategisk valg. Løsøreregisteret er et komplekst register med mange bruksområder, tjenestene har profesjonelle interessenter både som rapporterer inn og henter ut data, og som stiller høye kvalitetskrav. I tillegg inneholder tjenestene i Løsøreregisteret personsensitive data, som gjør at prosjektet tidlig har fått erfaring med å håndtere problemstillinger knyttet til personvern og høye krav til sikkerhetsnivå.

Vi prioriterte tjenestene ‘Intet til utlegg’ og ‘Utleggstrekk’ i Løsøreregisteret fordi produksjonssetting kunne gjøres uavhengig av andre tjenester. Dermed kunne sluttbrukerne og våre saksbehandlere ta i bruk tjenestene umiddelbart etter at de var satt i drift. Fremover vil vi utvikle og produksjonssette resten av Løsøreregisteret, så i neste omgang Enhetsregisteret og Foretaksregisteret og de øvrige registrene som Brønnøysundregistrene har ansvaret for.

Registerplattformen skal over tid brukes for samtlige av Brønnøysundregistrenes registre og registerlignende tjenester, og da er det en stor fordel å ha en plattform som kan bidra til å løse nye oppgaver raskt og med høy kvalitet.

Ny tjeneste: Kompensasjonsordning for næringslivet

Brønnøysundregistrene fikk nylig ansvaret for å utvikle og forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet. Dette er en krevende og viktig oppgave for å trygge arbeidsplasser og sikre at næringslivet får tid og rom til å tilpasse seg en vanskelig situasjon. Kompensasjonsordningen realiseres nå ved hjelp av den nye registerplattformen.

Den nye registerplattformen er med andre ord i gang med å levere samfunnsviktige tjenester, den imøtekommer framtidens registerdrift og legger til rette for å ta nye steg i digitaliseringen av Norge. Det store registerløftet er i gang.