Rask etablering av nye tjenester – et konkurransefortrinn

Illustrasjonsbilde registertjenester

Effektiv utvikling og godt samarbeid står sentralt når vi skal møte samfunnets behov for nye, digitale tjenester som setter brukeren i sentrum. 

 

Brønnøysundregistrene har nylig lansert sin nye registerplattform. Plattformen gjør det mulig å designe og utvikle nye tjenester raskt basert på gjenbruk og et generisk mønster for registerlignende tjenester. Dette ble sist demonstrert ved implementering av den nye kompensasjonsordningen for virksomheter som er rammet av koronatiltakene. Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er for samfunnet at det offentlige kan etablere nye digitale tjenester på kort varsel. For mange virksomheter kan det, i verste fall, være kroken på døra hvis det trekker ut med koronastøtten.

Samfunnsverdi av registertjenester

Tillit til registrerte data representerer en stor verdi for samfunnet. Vi i Norge er godt vant med å kunne stole på offentlig tilgjengelig informasjon. Dette utgjør en uvurderlig, men ikke veldig synlig og håndfast samfunnsverdi, som gjør at vi kan legge vår lit til at informasjon er tilgjengelig og korrekt. Når vi slipper å tenke på det, kan vi løfte blikket, og fokusere på utvikling og samarbeid.

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for personer, organisasjoner og virksomheter. Tilrettelegging av gode offentlige, digitale tjenester, krever både godt samarbeid og tilgang på smarte byggesteiner. Ikke minst må nye løsninger kunne realiseres raskt, og være basert på brukernes behov og adferd. Brønnøysundregistrene er en viktig aktør i denne sammenhengen.

Samarbeid – den viktigste suksessfaktoren

Arbeidet med kompensasjonsordningen viser hvor viktig det er med god dialog og godt samarbeid. Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten, regnskapsførere og revisorer er viktige samarbeidspartnere. Alle disse aktørene, med sin spisskompetanse, utgjør brikker som er nødvendige for at vi klarer å legge på plass hele det puslespillet som kompensasjonsordningen utgjør. Gjennom samarbeid og god dialog har involverte aktører sammen klart å få alle brikkene til å passe sammen, og plassert på rett sted.

Brønnøysundregistrene er stadig oftere involvert i tverrsektorielle samarbeidsprosjekter hvor nasjonale registre eller registerlignende tjenester inngår. Brønnøysundregistrenes nye registerplattform dreier seg ikke bare om fleksible løsningskomponenter som kan gjenbrukes. Like viktig er rammeverket med begreper og forretningsarkitektur som kan brukes som utgangspunkt når nye puslespill skal legges. Dette mener vi er et veldig godt eksempel på gjenbruk, som bidrar til at brukernes møte med offentlig sektor oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital sektor. Slik jobber vi med livshendelser (tidligere blogginnlegg).

Behov først, deretter teknologi

Gode digitale løsninger krever at man ikke hopper rett på løsning, men jobber godt med å forstå de forretningsmessige behovene, de tverrgående prosessene, og brukerperspektivet først. Det er jo tross alt brukerne vi lager systemene for – og vår nye plattform skal gi verdi til både vår egen virksomhet, våre samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

Men når løsningskonseptene skal utarbeides er det en stor fordel med gode mønstre, god forretningsarkitektur og en gjennomtenkt informasjonsarkitektur. Så kommer gevinsten av å ha smarte byggesteiner som kan brukes og gjenbrukes på en fleksibel måte slik at vi kan ta fram løsninger raskt. Den nye registerplattformen inngår i dette bildet, og har bevist sin verdi gjennom kompensasjonsordningen.

Vi ser fram til mange spennende samarbeidsprosjekter i tida framover. Den nye registerplattformen skal videreutvikles over tid, og det gjør vi best sammen med andre, og etter konkrete brukerbehov.