Aktiv rolle mot de useriøse

Serverhall som er manipulert med streker
Illustrasjonsfoto, økt datadeling, åpenhet og samarbeid hindrer økonomisk- og arbeidskriminalitet. Foto: Shutterstock.

Brønnøysundregistrene samarbeider nært med andre etater for å oppfylle regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Åpenhet, oversikt og samarbeid er viktige stikkord!

 

Regjeringen ønsker å redusere handlingsrommet til useriøse virksomheter og gjøre det enklere for de seriøse. Samtidig er det viktig å trygge arbeidsplasser og sikre et konkurransekraftig næringsliv. Med det som bakteppe har Regjeringen revidert sin strategi. En strategi som er høyst nødvendig, for ifølge Samfunnsøkonomisk analyse tilsvarer den kriminelle profitteringen en årlig verdiskaping på mer enn 28 milliarder kroner.
Brønnøysundregistrene har som en av Norges største datakilder god oversikt og kunnskap om næringslivet. Sammen med vår fagkunnskap om registerforvaltning og datadeling er vi dessuten en sentral partner i arbeidet med å forebygge økonomisk- og arbeidslivskriminalitet.

Ny bruk av data
Regjeringen ønsker at myndighetene og partene i arbeidslivet skal samarbeide i enda større grad enn før i forebyggende innsats og bekjempelse av kriminaliteten. Som registerforvalter og forvalter av en nasjonal felleskomponent har Brønnøysundregistrene både data, løsninger og kompetanse vi ønsker å bidra med. Et mål for arbeidet vårt er blant annet å inngå formelt samarbeid med eksterne aktører på tvers av forvaltningsnivå, sektorer og land, og se på nye måter å bruke informasjonen vår på.

Vi samarbeider
Slik det fremgår i regjeringens reviderte a-krimstrategi for 2021, bidrar Brønnøysundregistrene allerede i flere tiltak i samarbeid med andre. Eksempler på samarbeidsprosjekt er blant annet tjenesten eBevis. Den gir tilgang til blant annet firmaattest og konkursinformasjon i sanntid. Tjenesten gjør det enklere for offentlige oppdragsgivere å kontrollere om leverandører er useriøse og nevnes spesielt i strategien mot arbeidslivskriminalitet. Vi er svært glade over at denne tjenesten fungerer etter hensikten, og dette er faktisk bare første steg, for tjenesten er i spennende utvikling. Samarbeidet med Digitaliseringsdirektoratet og Altinn har gjort dette mulig: For i samarbeid har vi utviklet en komponent som gjør det mulig å dele data og å gjenbruke data uten å legge disse i database. Det gir helt nye digitale muligheter som nå er under utprøving.

Seriøsitetsarbeid mot svindel og juks
Vi gjennomfører nå en utredning innen seriøsitetsinformasjon i næringslivet i samarbeid med Skatteetaten. Vi utarbeider et rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon på tvers av etater. Det betyr at det skal bli enklere for forbrukere og virksomheter å få oppdaterte opplysninger om en avtalepartner eller leverandør. Ved å se på nye måter å dele data på og bidra til nye innovative løsninger på området, gir vi merverdi til arbeidet med å bekjempe økonomisk og arbeidslivskriminalitet i det norske samfunnet. Økt datadeling vil blant annet bidra til mer transparens om økonomiske forhold. Åpenhet er en kvalitetsjeger der vi avdekker useriøse aktører og styrker konkurransesituasjonen for de seriøse virksomhetene. Dette bidrar til økt tillit og trygghet mellom partene i samfunnet og er også et viktig poeng i regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Kompensasjonsordning gir oversikt
Det trolig mest dagsaktuelle samarbeidsprosjektet vi har ansvaret for er kompensasjonsordningen for de i næringslivet som opplever økonomiske tap som følge av koronasituasjonen. I den viktige ordningen, gis næringsdrivende mulighet til å få støtte for tapt omsetningsfall. Ordningens innretting er basert på helt sentrale seriøsitetsprinsipper. Revisor eller regnskapsfører skal kontrollere og godkjenne søknadene før innsending. Dette legger viktige hindre for svindel og juks. Ved å fortløpende offentliggjøre hvem som får støtte i tjenestens innsynsløsning, gis det i tillegg mulighet for å ettergå alle tildelinger.  Det skaper transparens og trygghet for ordningen, og det gjør det enda vanskeligere for de useriøse.

Direkte tilgang til Konkursregisteret
Enklere tilgang til konkursopplysninger er et annet område som skal legge hinder for økonomisk kriminalitet. Vi utreder sammen med Skatteetaten og Politidirektoratet muligheten for å gi politiet og skattemyndighetene direkte tilgang til Konkursregisteret. Vi leder dette arbeidet, som skal være ferdig i år. Dette arbeidet har også en viktig sammenheng med vårt oppdrag knyttet til registrering og kunngjøring av grenseoverskridende insolvens.

Samarbeid med private aktører
Brønnøysundregistrene har et utstrakt samarbeid med private aktører. Vårt offentlig-private samarbeid (OPS) med for eksempel finans-, fiskeri-, landbruk- og byggenæringen, vanskeliggjør økonomisk- og arbeidslivskriminalitet på en rekke områder. Her kan det for eksempel nevnes et tiltak i samarbeidet med byggenæringen, hvor vi jobber for å få på plass HMS-kort basert på nye måter å dele data på.

Tiltak rettet mot byggenæringen
Vi bidrar inn i allerede etablerte samarbeid og er glade for at vi fra mars 2021 etablerer oss som samarbeidspartner i Skatteetatens tiltak mot arbeidslivskriminalitet: “tettpå”, som er spesielt rettet mot byggenæringen.

Aktiv rolle
Brønnøysundregistrenes tjenester har gjennom 40 år vært sentral i forebyggingen av ø- og a-kriminalitet i norsk næringsliv. Ny teknologi, ny registerplattform og muligheten for kontroll og analyser fra flere kilder vil i kombinasjon med et tilpasset og tidsriktig regelverk bidra til at Brønnøysundregistrene kan innta en mer aktiv rolle i forebyggingen av arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet, samt være en viktig bidragsyter i nye prosjekter og tiltak som forenkler og effektiviserer viktige strukturer for seriøsitet i samfunnet.