Vi kan oppfylle frivillighetens behov

Nå skal regjeringen forsterke og utvide arbeidet med Frivillighetsregisteret. Samtidig jobber vi for å gjøre det enda enklere for frivillige organisasjoner – og har fått foreløpig tilsagn om rundt sju millioner kroner friske midler til dette arbeidet!

Stortinget, ved Familie- og kulturkomiteen har bedt regjeringen om å starte et arbeid der informasjon fra Frivillighetsregisteret danner grunnlag for samtlige søknadsordninger som administreres av staten. Dette er gode nyheter for det betyr at Frivillighetsregisteret nå vil bli en enda tydeligere inngangsport for de som skal søke om støtte. I dag er det uoversiktlig for frivilligheten – som fortjener stor anerkjennelse for jobben de gjør – og som trenger gode betingelser og gode rammevilkår. 
Komiteen forklarte ellers hva de forventer når det gjelder Frivillighetsregisteret: At det skal være oppdatert og at man kan gjenbruke data til forenkling for frivilligheten. Dette bidrar til at det blir enklere å søke støtte til det gode arbeidet. 

Øke bruken av Frivillighetsregisteret

Det er gledelig at denne bestillingen kommer fra Stortinget akkurat nå, for vi som jobber med Frivillighetsregisteret er i gang med et arbeid som imøtekommer mye av det komiteen tar opp. Vi vet at det er en stor gruppe mennesker som har nytte av forenklingene vi kan gjøre, for 60 prosent av befolkningen bidrar inn i frivilligheten: Ifølge Frivillighetsbarometeret ble det lagt ned 142 000 årsverk i landet i 2022. Og skal de som leder an dette arbeidet enkelt finne frem, må Frivillighetsregisteret inneholde de riktige opplysningene og opplysningene må være oppdaterte. Det er helt grunnleggende at tilgjengelighetsløsningene er gode og at bruken av registeret øker. Dette har vi søkt om midler til i det som kalles medfinansieringsordningen, og vi har fått tilsagn på 7,3 millioner kroner. 

Et digitalt økosystem

Hva er det vi begynner å jobbe med nå?
Gjennom tiltaket som vi har fått tilsagn om medfinansiering til, vil vi, i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet, Oslo kommune, Frivillighet Norge og Kultur- og likestillingsdepartementet etablere et digitalt økosystem for samhandling og deling av data om frivillige virksomheter.
I dette tverretatlige samarbeidet skal vi vise hvordan opplysninger i Frivillighetsregisteret kan deles og gjenbrukes. Vi vil vise hvor enkelt det blir å hente ut grunndata fra Frivillighetsregisteret til bruk for søknader om tilskudd. 
Målet er også at løsningene som utvikles kan brukes for eksempel ved søknad om tillatelser, forskjellige former for attester, registrering i sentrale registre og innen forskning.

Støtter det offentlige – hjelper frivilligheten

Vi jobber med et fundament som skal gi verdi over tid. I det digitale økosystemet vil det være viktig med god samhandling, både mellom de som skal dele data og brukerne av data. Målet er at informasjon skal meldes bare én gang og dette er viktig, for det frigjør tid og minsker belastningen for frivilligheten.
Brønnøysundregistrene ser det som naturlig at Frivillighetsregisteret blir en ny nasjonal fellesløsning, etter modell av det Enhetsregistret er i dag. Vi har et forenklingsmandat til å tilpasse vår aktivitet i tråd med teknologisk og samfunnsmessig utvikling, for å bidra til forenklinger for frivillig sektor.  Med aktivitetene som nå er på gang, vil Frivillighetsregisteret bli en enda mer sentral byggekloss som bør brukes til utvikling av offentlige digitale tjenester. 

Registeret i dag

Du lurer kanskje på hvordan dagens bruk av Frivillighetsregisteret er? Per mars i år er det 29 ordninger som krever at en organisasjon står oppført i registeret for å kunne søke midler. Dette betyr at registeret danner et viktig grunnlag for tilskuddsordninger som tildeler mer enn 3,5 milliarder kroner i året. 
Opplysningene i Frivillighetsregisteret gjenbrukes i stadig økende grad, gjerne i kombinasjon med grunndataopplysningene fra Enhetsregisteret. 
Det var hele 17 millioner oppslag mot registeret i 2023. 

Samfunnsnyttig forbedring

Hva er fordelen for det frivillige Norge når vi har våre løsninger på plass og du finner relevant data på ett sted?
Den største fordelen er at frivilligheten slipper å oppgi informasjon mer enn én gang. Det blir enklere for de som skal gi tilskudd å få tilgang til kvalitetskontrollerte data. På denne måten slipper de å ajourføre egne registre. 
Vi er glade for å ha fått tilsagn om støtte til dette arbeidet. For oss betyr det at vi kan sette i gang en etterlengtet forbedring som er samfunnsnyttig og etterspurt av politikerne, og som vil gi stor verdi for frivilligheten.