Vi jobber for bedre datadeling

Aina Viola Melstein, portrettbilde i miljø.
Aina Viola Melstein er underdirektør i Brønnøysundregistrene og gir her innblikk i hvordan vi skal dele data på best mulig måte. Foto: @Don't Be Negative Foto

Det offentlige Norge skal øke produktiviteten gjennom målrettet digitalisering i stort omfang. En viktig del av digitaliseringen er å dele data på best mulig måte.

For å nå dette målet har Brønnøysundregistrene laget en egen strategi for tilgjengeliggjøring av data fra våre registre. Hovedmålet med strategien er at vi skal utvikle brukervennlige tjenester som gir god samfunnsnytte. Det betyr at vi skal ha økt fokus på tilgjengeliggjøring gjennom hele utviklingsløpet – fra lovarbeid og utvikling, til gode datadelingstjenester, med et teknologinøytralt og digitaliseringsvennlig regelverk.

Det er behovet til brukerne som skal legges til grunn for hvilke data og type datadelingstjenester vi skal utvikle. Er behovet strukturerte og standardiserte data, må de samme dataene rapporteres inn til Brønnøysundregistrene strukturert og standardisert.

Med andre ord skal de være enkle å gjenbruke. Våre data innen både regnskap, rettsvern, eierskap og ansvarsforhold brukes til alt fra kredittvurdering, rolleinformasjon, ved avtaleinngåelse, bekjempelse av økonomisk kriminalitet og til forskning og analyse. Korrekte og lett tilgjengelige data kan bidra til å skape store verdier i form av effektivisering både i offentlig og privat sektor. Ett eksempel er muligheten til å validere og bekrefte informasjon om kunder eller leverandører.

Enkelt å hente ut data

Vi tar samfunnsoppdraget vårt på alvor. Som offentlig aktør har vi et krav om å sørge for at brukerne våre i næringslivet, frivillig sektor, offentlig sektor og samfunnet som helhet, blir ivaretatt. Derfor vil vi prioritere å utvikle maskinelle grensesnitt (API) for å tilrettelegge for innovasjon og sammenhengende tjenester i samfunnet. Tilgjengeliggjøring av registrerte opplysninger har en sentral betydning både for registerkvaliteten og for effektiv digital samhandling mellom offentlig og privat sektor.

Flere datadelingstjenester fra det offentlige fører til mer samhandling i offentlig sektor. Vi skal tilrettelegge for at brukerne får den informasjonen de trenger, der de trenger den. Eksempler kan være via forhåndsutfylte løsninger eller automatiserte kontroller. Digital agenda for Norge slår fast prinsippet om at forvaltningen skal gjenbruke informasjon, i stedet for å spørre brukerne på nytt om noe de allerede har opplyst om – «kun-én-gang»-prinsippet. Enda bedre vil det være om innbyggere og næringsliv ikke trenger å oppgi sine opplysninger til det offentlige i det hele tatt, da disse opplysningene allerede er rapportert inn fra andre, for eksempel arbeidsgiver eller Skatteetaten.

Framtidsrettet strategi

Hvordan har vi så jobbet med et overordnet styringsdokument for å dele data fra Brønnøysundregistrene? Vi har gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant ulike brukergrupper. Manuelle søketjenester, produkter, API og spesialuttrekk er gjennomgått og vurdert. Vi har sett på hvilke distribusjonskanaler vi skal bruke i fremtiden, og utarbeidet en strategi for tilgjengeliggjøring som støtter opp om våre hovedmål om sikre og korrekte data, økt digital registerforvaltning og økt digital samhandling med og mellom ulike aktører.

Brukerundersøkelsen har gitt oss verdifull informasjon. På den ene siden har vi klart å dokumentere kunnskap vi allerede har om våre brukere, og minst like viktig har vi fått større innsikt i behovene til brukerne våre, både nå og i fremtiden.

Fellesløsninger, felles arkitektur og samarbeid i offentlig og privat sektor er viktige stikkord for å oppnå bedre og mer effektive tjenester for samfunnet. Vi har foreslått en rekke tiltak for at flere av våre brukere enkelt og effektiv kan hente ut våre data. Vi har utviklet API med standardisert og strukturert informasjon, som har god ytelse og fleksibilitet. Brukerne skal i tillegg få enkle søketjenester via webgrensesnitt med utskriftsvennlig format.

Vi deler gjerne!

Vi ønsker å etterleve de nasjonale prinsippene for deling og bruk av data. Blant annet at data skal åpnes når de kan, og skjermes når de må, og de skal være enkle å finne, mulige å bruke og kunne sammenstilles med andre data.

Vi deler gjerne våre data – og vi deler gjerne hvordan vi deler data!