Tillit og fornyelse i Brønnøysundregistene

Portrettbilde av Paul Chaffey

Da jeg ble spurt om å skrive et innlegg for Forenklingsbloggen, takket jeg naturligvis ja til å bidra. Temaet som peker seg ut, er den nye strategien Brønnøysundregistrene har lagt frem om sine egne ambisjoner og sin egen virksomhet i årene som kommer.

Brønnøysundregistrenes nye strategi heter rett og slett «Strategi 2024-26- For tillit og fornyelse av samfunnet». Den dekker et tidsperspektiv som er ganske kort, men som likevel gir mening fordi det er en del lengre enn et budsjettår eller et handlingsplanår. Og den omhandler et landskap der det digitale og teknologiske mulighetsrommet endres og utvides raskt, og det er et poeng å ikke bli så langsiktig at man sklir ut i det rent spekulative.

Jeg synes det virker fornuftig å starte der. Og så kan konkretiseringen av de mer langsiktige ambisjonene, og beskrivelsene av mulige fremtider eller scenarier som kan komme som et resultat av trendene og drivkreftene strategidokumentet lister opp, kunne utvikles videre. For eksempel i form av et målbilde for 2035 eller 2040. Jeg tenker at det kunne være et utrolig spennende arbeid å trekke viktige partnere og samfunnsaktører inn i nettopp en slik diskusjon, men det ligger litt utenfor dette innleggets tema.

Hva sier så «Strategi 2024-26» om Brønnøysundregistrenes oppfatning av problemene som skal løses i nær fremtid? Om hva virksomheten skal være pådriver for å få til nå? Og om hva organisasjonen må utvikle av kapasitet, kompetanse og samarbeidsrelasjoner for å lykkes med dette? Strategien minner oss om at samfunnsoppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom budsjettproposisjon og tildelingsbrev for 2024, som inneholder sedvanlig trygge formuleringer om registrenes viktighet for orden, trygghet, effektivitet og samhandling i samfunnet, på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.

Tydelige ambisjoner

Strategien løfter departementsoppdraget et skritt videre og gjør det mer konkret og mer krevende, i form av å sette opp fire ambisjoner for Brønnøysundregistrene:

  1. Vi skal forenkle og innovere gjennom samhandling og datadeling.
  2. Vi skal skape tillit i samfunnet gjennom åpenhet og korrekte data.
  3. Vi skal bygge en organisasjonskultur med innovasjon og læring i sentrum.
  4. Vi skal utforske og på en forsvarlig måte utnytte de muligheter kunstig intelligens gir.

Dette er fire tydelige og gode ambisjoner. De to første handler om hva og hvordan Brønnøysundregistrene skal gjøre jobben sin, en kombinasjon av det å bygge orden og tillit gjennom å forvalte registre av høy kvalitet som gir tilgang til viktige data, samt være en fremoverlent innovatør som ser verdiskapings- og gevinstmulighetene i å fange, dele og koble data på nye måter. En sentral muliggjører for andre virksomheters verdiskaping og vekst.

Ambisjon tre handler om å bygge en organisasjonskultur som klarer å blomstre i dette spenningsfeltet mellom en forvalterrolle med vekt på å holde orden i eget hus, og en radikal innovatørrolle der man i et samspill med andre aktører, også i privat sektor, tar en lederrolle i å gjøre ting ingen har gjort før, og kanskje ikke vet at er mulig. Dette behovet for å bygge endringskultur og tillit samtidig, understrekes ytterligere av ambisjon nummer fire i strategien som slår fast at Brønnøysundregistrene skal utnytte kunstig intelligens, og det skal skje på en forsvarlig og etisk måte.

Tillit og fornyelse

Som sagt, tydelige og gode ambisjoner som alle fire lever i spenningsfeltet og skal utøve balansen mellom de to delene av Brønnøysundregistrenes overordnede visjon «For tillit og fornyelse av samfunnet».

Med tillit i sentrum vil man være opptatt av kvalitet, etterrettelighet og «orden i eget hus». Faglighet og forutsigbarhet i prosessene må styrkes. Man må være gode til å formidle viktigheten av å investere i denne grunnmuren av digitale registre, arkiver og delingsløsninger, blant annet til storting og regjering, slik at tilliten ikke forvitrer sammen med it-systemene. Med fornyelse i sentrum og ambisjoner om innovasjon, deling og samhandling, handler det om komplekse utfordringer og økosystemer utenfor en selv, på områder man ikke er fagekspert på og der svarene ikke kommer i form av ekspertutredninger eller nye it-systemer. Man må samarbeide med andre om å finne ut hvilket problem som skal løses før man kan lage en løsning. Og man må få hjelp fra andre som er minst like opptatt av samhandling og innovasjon som man er selv, slik for eksempel DSOP-samarbeidet har demonstrert er mulig, men som vi trenger mange flere varianter av.

Med fire tydelige og gode ambisjoner i strategien, som er godt koblet til både den overordnede visjonen om tillit og fornyelse, og godt begrunnet i noen av vår tids viktigste utfordringer, hva i all verden kan gå galt? Og svaret på det er at overgangen fra ord i en strategi til gjennomføring, er krevende å få til. Jo mer ambisiøst, jo vanskeligere. Jeg tenker at en god strategi bare kan bli virkelig god når den følges opp med avklaringer av hva formuleringer om ambisjonene egentlig betyr.

Kunstig intelligens – en balansegang

I skjæringspunktet mellom tillit og fornyelse vil det være både målkonflikter, verdidiskusjoner og prioriteringer som må gjøres. Brønnøysundregistrene har bevisst valgt seg strategiske ambisjoner som trives best i skjæringspunktet mellom litt ulike kulturer, egenskaper og kompetanser.

De neste tre årene er det kanskje det fjerde ambisjonsområdet, «utforske og på en forsvarlig måte utnytte de mulighetene kunstig intelligens gir», som vil sette oss på den største prøven når det gjelder å håndtere balansegangen. For hvordan skal vi ta i bruk nye muligheter uten å prøve ut ting som ikke har vært gjort før? Og hvordan kan vi slå fast hva som er forsvarlig? Her ønsker jeg meg et Brønnøysundregister som er nysgjerrig og utforskende, som prøver ut nye ting og viser vei når det gjelder nye og innovative tjenester, men som samtidig er en ledende autoritet som gir gode råd om hva som er lov og ikke lov, trygt og utrygt, lurt og ikke lurt. Rett og slett balansere tillit og fornyelse på et område i rask utvikling der vi ikke har alle svarene fra før. Vanskelig? Ja, selvfølgelig. Men det er derfor vi vil at Brønnøysundregistrene skal ta denne rollen.

Besøk gjerne Paul Chaffeys egen blogg for flere refleksjoner om blant annet innovasjon, digitalisering og systemdesign.