Tidsriktig regelverk – en forutsetning for forenkling

Kommentar på trykk i Computerworld nr. 6, juni 2019.

Enklere regelverk er en forutsetning for å få til digitale arbeidsprosesser. Da gjelder det å være i forkant og ikke la regelverket være en hindring for digitalisering.

Brønnøysundregistrene gjør nå et krafttak for forenkling av regelverket. Vi utfordrer andre til å gjøre det samme, og til at departementene må prioritere oppfølging av forenklingsinitiativ og krafttak fra etatene!

Dagens regelverk er tilpasset papir og skjemabasert saksbehandling. Brukerne våre forventer mer digital kommunikasjon og en enklere dialog med det offentlige. Det er bakgrunnen for at en rekke jurister og fagpersoner hos oss jobber med å få på plass et tidsriktig regelverk.

Forenklingsetaten

Brønnøysundregistrene følger regjeringens mål i både Digital agenda og Granavolden-plattformen om regelverksutvikling og lovgivning som støtter digitalisering.  Vi er regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet.

Arbeidet vårt med å tilpasse regelverket til dagens behov henger nøye sammen med at vi utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for privatpersoner og virksomheter. Brønnøysundregistrene er regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet, og vi ønsker å gå foran i et felles krafttak.

Karlegging og prioritering

Siden august i 2018 har vi kartlagt hvilke lover og forskrifter det er størst behov for hos oss i Brønnøysundregistrene å få endret. Vi har kartlagt regelverket til våre 17 registre.

Det er også tatt med innspill angående regelverk som går på tvers av ulike registre ved Brønnøysundregistrene, som for eksempel eForvaltningsforskriften. Kartleggingen resulterte i mer enn 70 små og store innspill til regelverksendringer.

Dette arbeidet understreker vårt behov for å gjøre et krafttak, slik at regelverket ikke blir en hindring for de løsningene vi realiserer eller for digitalisering. Vi vet at dette også gjelder for mange andre etater i offentlig sektor.

Gjøre endringer raskt

For få dette til, jobber vi med å kartlegge hvilke lover og forskrifter som det er størst behov for å få endret. Vi gjennomgår og oppdaterer regelverk og legger til rette for digitalisering. Vi prioriterer i tillegg hvilket regelverk som burde endres først og sist.

Under arbeidet med kartleggingen av regelverk ble det også avdekket områder der det ikke er regelverket, men langvarig praksis som er hindringen i forhold til digitalisering. Dette er noe vi raskt kan gjøre endringer på. Noe annet er det med regelverk som går på tvers av ulike registre ved Brønnøysundregistrene. Det krever noe mer å endre disse.

Dialog med departementene

Vår arbeidsgruppe med jurister har viktig digital kompetanse. De har sett på regelverk som har betydning for innsendelse, saksbehandling og tilgjengeliggjøring av informasjon. De har vurdert hvor teknologinøytralt og tidsriktig regelverket er. De har også sett på antall saker der regelverket er benyttet og vi har tatt for oss gevinstene med å oppdatere regelverket.

Vi er i dialog med ulike departementer angående endringer. Vi håper dette vil bringe oss nærmere et tidsriktig regelverk, selv om arbeidet med en lovendring ofte er en krevende prosess som ofte tar to år eller mer.

Regelverk for framtiden

Teknologien ligger til rette for nye og smarte løsninger slik at vi får effektive arbeidsprosesser og raskere og mer brukervennlig saksbehandling. Dagens regelverk er tilpasset papir og manuell saksbehandling. Utfordringen er å få et tidsriktig regelverk som ivaretar fremtidens behov. Dette er vi nå godt i gang med.

Vi ser fram til å høre andre sine erfaringer med dette viktige forenklingsarbeidet, og at departementene prioriterer oppfølging av forenklingsinitiativ og krafttak fra etatene!