Astrup: DSOP er et eksempel til etterfølgelse

Bildet viser litt av forsiden på regjeringens nye digitaliseringsstrategi.

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor understreker behovet for et godt tillitsbasert samarbeid mellom offentlige og private virksomheter til beste for borgerne og samfunnet. Samarbeidet mellom NAV, Politiet, Skatteetaten, Brønnsøysundregistrene, Finans Norge og Bits viser hvilken kraft som kan utløses til beste for samfunnet og borgerne.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup la i dag frem regjeringens strategi for digitalisering av offentlig sektor. Her trekkes Astrup frem viktigheten av å samarbeide på tvers av sektorgrenser. Det heter i meldingen at: «Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i nærings­livet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest.»

Eksempel til etterfølgelse

Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) trekker frem som et eksempel til etterfølgelse for flere deler av offentlig sektor og må sees på som en invitasjon til alle deler av næringslivet om å utvikle stadig nye digitaliseringsprosjekter i grenselandet mellom offentlig og privat virksomhet.

DSOP har en lite byråkratisk organisasjonsmodell. Og det er helt avgjørende for å lykkes at topplederne hos alle samarbeidspartnerne bygger tillit til hverandre og forankrer samarbeidet godt i egne organisasjoner. Derfor møtes topplederne i samarbeidet jevnlig i et Topplederforum.

Astrup understreker i meldingen at erfaringer fra DSOP-samarbeidet vil være relevant når samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet skal videreutvikles.

Porteføljetankegang

I meldingen skriver regjeringen: «DSOP dreier seg om å effektivisere utveksling av informasjon som en part har behov for. Samarbeidet bygger på en porteføljetankegang der innsats og nytte for partene skal balanseres over tid. I samarbeidet er det sentralt at gevinstene fra ulike samarbeidstiltak i DSOP over tid skal tilfalle finansnæringen, innbygger og statlig sektor.»

Topplederforumet i DSOP understreker viktigheten av nettopp porteføljetankegangen. På noen deler av porteføljen vil en part måtte ta investeringer uten gevinster, men dette får man igjen i andre prosjekter. Dermed kan man nå hovedmålet som er å gi borgerne bedre, sikrere og mer effektive tjenester og spare samfunnet for milliarder årlig.

Meldingen er tydelig på behovet for et klart og digitaliseringsvennlig regelverk. Det er flere eksempler i DSOP-porteføljen der vi har ventet lenge på lovavklaring for å dele data effektivt. Topplederforumet vil derfor understreke viktigheten av å ha politiske prosesser rundt lovgivning som muliggjør et fremtidig høyt tempo i digitaliseringen og at de statlige aktørene i samarbeidet får allokerte investeringsmidler.

Topplederforum i DSOP v/Hans Christian Holte (Skatteetaten), Idar Kreutzer (Finans Norge), Lars Peder Brekk (Brønnøysundregistrene), Eivind Gjemdal (Bits), Kjersti Monland (NAV) og Kristin Kvigne (Politiet).

DSOP – bakgrunn og status

Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) ble etablert i 2016 av Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Finans Norge og Bits AS. I 2018 ble også NAV og Politiet en del av samarbeidet.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet, Finansnæringen ved Finans Norge og Bits har alle informasjon som de andre aktørene i samarbeidet er avhengig av for å gjøre en god jobb for det norske samfunnet.

I 2018 ble Samtykkebasert lånesøknad lansert som et resultat av samarbeidet mellom Finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.

Dette var bare starten av de mange nye digitale løsninger som vil komme. Vi som samarbeider har mange nye prosjekter som skal lanseres snart:

Kontrollinformasjon

Vil lette Skatteetatens, NAV og Politiets jobb for å avdekke økonomisk kriminalitet. Målet med prosjektet er å etablere en hel-digital løsning for oversendelse av kontoinformasjon fra bankene til etatene i forbindelse med hjemmelsbasert kontrollvirksomhet.

Gevinstene ved å etablere en maskin til maskin utveksling av kontoinformasjon, med standardisert og analyserbart innhold fra alle bankene til etatene, er at etatene settes i stand til å utføre betydelig flere kontroller og innhente kvalitativt bedre kontoinformasjon raskere. Basert på analyse av innhentet informasjon kan etatene også foreta bedre utvelgelse av kontrollobjekter.

Konkursbehandling

Gir bostyrere en digital løsning der de henvender seg til banker for å motta opplysninger man trenger for å skaffe seg en økonomisk oversikt, og bankene kan avgi informasjonen, uten manuelle oppgaver. En hel-digitalisert løsning vil sikre høyere kvalitet og sikkerhet i samhandlingen mellom bostyrer og bankene ved en konkursbehandling.

Syke og uføreopplysninger fra NAV

Gir forsikringsselskapene, med ditt samtykke, nødvendig tilgang på vedtak om arbeidsavvklaringspenger, uføretrygd og sykepenger hos NAV på en sikker og rask måte. Ved å utvikle en løsning for digital samhandling med elektronisk overføring av data knyttet til søkeren, vil både forsikringsselskapene og NAV kunne øke effektiviteten i saksbehandlingen og de vil dermed kunne behandle søknader mye raskere.

Oppgjør etter Dødsfall

Vi ønsker å hjelpe til etter dødsfall, slik at de pårørende i hovedsak kan bruke digitale og enklere løsninger når de mister en av sine nærmeste. En digitalisert løsning og deling av data i prosesser, er i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. Det forventes store besparelser for de mange aktørene (både offentlige etater og privat næringsliv) som er involvert.

Maskinell kontroll av signaturrett og prokura

Er en digital løsning, som maskinelt håndterer knytningen mellom fødselsnummer, organisasjonsnummer og signeringsgrunnlag. En digital løsning som effektiviserer hverdagen for aktørene ved å redusere manuell validering av signatur.

Digital samhandling ved eiendomshandel

Kartverket har åpnet for digital samhandling mellom eiendomsmeglere og banker. Prosjektet er todelt. I første del av prosjektet er Elektronisk Tinglysing lansert. I andre del av prosjektet vil man legge til rette for en digital utveksling av dokumentpakker i forbindelse med en eiendomshandel.

Offentlig informasjon i Nettbank

Ved å samle inn og tilgjengeliggjøre din økonomiske informasjon fra offentlig sektor, som for eksempel saldo fra lånekassen og løpende skattemelding fra Skatteetaten, direkte inn i din nettbank, bidrar vi til at du får en enklere oversikt over din finansielle status på en trygg og rask måte.

Selskapsetablering

Er en ny digital løsning, som vil forenkle prosessen ved etablering av nye selskaper. Den digitale løsningen sørger for at man gjennom banken kobler sammen stiftelsen av et aksjeselskap med etablering av bankkonto og registrering i de offentlige registrene.

Besparelse for samfunnet

Det var på ett tidlig tidspunkt snakk om 40 milliarder over 10 år, basert på prosjekter man hadde i porteføljen. En grov vurdering på det vi vet nå om prosjekter under utvikling er tallet ca 45 milliarder. Det gjelder disse prosjektene.

Porteføljen med nye muligheter vokser jevnt og trutt og det er vel 64 initiativ i trakten.

Sølvmedalje i EU Sharing & Reuse Award

Samme dag som Nikolai Astrup la fram digitaliseringsstrategien på Digitaliseringskonferansen 2019, kunne DSOP-samarbeidet motta 2. plass i EUs Sharing & Reuse Award, inkludert en pengepremie på €10 000. Italia fikk førstepremien på €15 000 mens Luxembourg og Finland fikk diplom (certificate of excellence).

Her er videopresentasjonen av samtykkebasert lånesøknad som ble vist under EUs Sharing & Reuse Award i Bucuresti 11. juni.