Nyttige erfaringer for sommerstudentene

Hvordan kan vi modernisere prosessen for skjenkebevilling med Web3-teknologi? Det var oppgaven sommerstudentene fikk bryne seg på i løpet av åtte uker på Helgeland.

(På bildet: Bak f.v: Aslak Brasøy Fjeldvær, Sunniva Elise Rustad Østhaug, Ulrik Haugland, Håvard Nybøe, Vilhelm Seip. Foran f.v: Aweys Aba Yuusuf, Kristin Rindahl Jensen, Karin Syversveen Lie, Zeynep Masalaci, Emil Strandheim Ovesen)

For tredje gang har Brønnøysundregistrene vært med på å arrangere sommercamp – en camp innen digitalisering for studenter innen IT, jus, design, informasjonsforvaltning og dataanalyse. Målet er å etablere prototyper som demonstrerer hvordan en reell digitaliseringsutfordring kan løses. Campen er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet og Digitale Helgeland.

Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å vise frem hva Helgeland har å by på, som et sted hvor en kan jobbe med noen av de største digitale utfordringene Norge står overfor, og som en fin plass å bo. Gode rykter om fjorårets sommercamp hadde spredd seg blant flere studenter. Det er veldig gledelig. I denne bloggen forteller studentene selv om hvordan samarbeidet fungerte i sommer. Vi takker dem for en fantastisk innsats! Du kan lese mer om caset de jobbet med i dette innlegget hos Digitaliseringsdirektoratet.

Øyvind Hatland, en av mentorene for studentene

Sommercampen 2023: Samarbeidet

Denne sommeren var vi ti studenter fra ulike fagdisipliner som skulle jobbe med et case over åtte uker. Caset gikk ut på å utforske mulighetene ved å bruke Web3, digitale lommebøker og blokkjedeteknologi i prosessen rundt skjenkebevilling (se faktaboks med ordforklaringer nederst i teksten).

Første fase: Forstå

Den første uken ble vi introdusert til trippeldiamantens strategi med å gjentakende utvide og innsnevre horisonten (mer om denne måten å jobbe på). Videre gikk de to første ukene til å utforske både skjenkebevilling og Web3-teknologi. Hva man fokuserte på var nok mest opp til en selv. Noen leste, noen intervjuet bareiere, andre så på kode. Funn ble hyppig delt i et stadig ekspanderende Miro-board, som er det digitale verktøyet vi brukte for å holde oversikt og være oppdatert på hva alle til enhver tid jobbet med.

I uke 3 hadde vi et langt møte hvor vi bestemte oss for hvilke problem vi skulle fokusere på. Dette ble bestemt ved avstemning, og her kan det jo være verdt å nevne at det var splittede følelser med hva som ble mest stemt på. Ettersom dette var en workshop for å identifisere problemer, fikk ikke digitale lommebøker (se faktaboks) mye oppmerksomhet – noe forvirrende for mange ettersom dette var en sentral del av caset vårt. Vi ble likevel enige om at vi skulle utforske det.

Den nye problemstillingen ble: “Hvordan Web3 og digitale lommebøker kan forbedre skjenkebevillingssystemet. Målet er å modernisere prosessen og se på potensielle forbedringer”. Med dette trodde vi at vi var ferdig med å definere problemet og endelig kunne begynne å skape noe. I ettertid skjønte vi at det ikke var så bred enighet innad i gruppen som vi trodde det var.

Andre fase: Skape

Ved inngangen av uke fire så var det tid for å utforske løsningsforslag. Tech-gjengen så på ulike digitale lommebøker man kunne la seg inspirere av, samtidig som de utforsket blokkjeder. Design fokuserte på brukerhistorien, altså hele prosessen fra man danner selskap til man får utstedt skjenkebevilling. Imens så juss på de juridiske hindringene vi sto overfor.

Vi hadde workshops og møter for å skape klarhet mellom disiplinene og diskutere fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene. Det ble klart at gruppen var uenige om utgangspunktet for problemet. Flere tolket digitale lommebøker som noe vi skulle utforske, et premiss i prosjektet. Andre tolket det som en potensiell løsning. Noen vinklet casen mot hvordan vi kunne forbedre søknadsprosessen internt hos kommunen, mens andre fokuserte på å gjøre det enkelt for søker. Vi ble enige om at hovedfokuset skulle ligge på søker, mens forbedringer for kommune på en god nummer to. Etter en avstemning ønsket vi en nasjonal søknadsportal for skjenkebevilling, en digital lommebok og en metode for desentralisert lagring.

I uke 5 fikk vi en innskrenkning av mentorene våre for å gjøre det enklere for oss ved å redusere omfanget. Den nye problemstillingen vi fikk var: «Fokus på kunnskapstesten. Kan digitale lommebøker gi nytte i form avfor lagring og deling av denne?”

Mye av arbeidet vi hadde gjort så langt var utenfor rammene til den nye problemstillingen, men det var samtidig mye som kunne videreføres. Istedenfor å lage en helt ny lommebok bestemte vi oss for å bruke en eksisterende lommebok med åpen kildekode. På grunn av endringen i omfanget la vi også søknadsportalen på hyllen.

Tredje fase: Levere

I uke 6 kunne vi endelig se at vi hadde en mer felles forståelse og kunne følge ett spor. Vi fant en lommebok med åpen kildekode, en metode for desentralisert lagring, laget flere designskisser og kartla det juridiske mulighetsrommet.

De siste to ukene gikk med til å ferdigstille arbeidet vi gjorde etter avgrensningen. Jusstudentene skrev en rapport om de juridiske vurderingene som ble gjort under sommercampen. Designstudentene gjorde brukertest av designprototype av wallet, designet en ny forside med veiledning for brukere og lagde illustrasjoner til presentasjonen. IT-studentene jobbet med å få backend og blokkjede til å kjøre på en ekstern server, og for at serveren skal kunne kommunisere med omverdenen. Hele teamet har jobbet med å presentere arbeidet vårt, i demo og blogginnlegg.

Utfordringer og erfaringer

Når man jobber sammen i et tverrfaglig team, er det uunngåelig at man møter på ulike utfordringer. Dette er en naturlig del av prosessen. Utfordringene våre kom som følge av forskjeller i språk, bakgrunn, og tilnærmingsmåter. I det følgende skal vi beskrive noen av de største utfordringene vi har møtt, og reflektere rundt dem.

Den første dagen ble vi presentert for nøkkelordene Web3, wallet og blockchain. Løsningsrommet ble dermed rammet inn på forhånd. Når en case blir presentert med en «løsning» på forhånd, kan det være utfordrende for teamet. Spesielt designere ønsket å dypdykke inn i brukernes problemer for å komme med løsninger til dette, i stedet for å være tvunget til å bruke digital lommebok som løsning.

Det var ikke klart for alle at vi skulle utforske implementeringen av Web3 og digitale lommebøker innenfor skjenkebevilling. Grunnleggende forskjeller i hvordan vi tilnærmer oss et problem eller prioriterer oppgaver, bidro til at vi fikk en skjev start på oppholdet. Dette førte til en rekke diskusjoner og workshops som rett og slett gikk i ring.

Semantiske utfordringer

Vi møtte flere semantiske utfordringer som oppstod både på språklig og faglig nivå. Ytterligere hadde ikke alle i teamet samme morsmål. Selv om vi hadde engelsk som felles arbeidsspråk, bidro nyanser og forskjellige betydninger i språk til å skape forvirring og misforståelser. Utover rene utfordringer tilknyttet språk, merket vi også at fagterminologi var en kilde til forvirring. Hva som kan være en standard betegnelse i ett fagfelt, kan bety noe helt annet i et annet.

Endret retning og lite tid

Retningsendringen bød på flere utfordringer. Det medførte usikkerhet, spesielt når man måtte omjustere etter at mye arbeid ble gjort. Åtte uker er i seg selv ganske kort tid. Tidspresset førte til at vi ikke fikk behandlet viktige detaljer eller adressert en rekke prinsipielle spørsmål.

Refleksjoner

Den korte varigheten av prosjektet gjorde at vi kjente på utfordringene enda sterkere. I lys av disse utfordringene har vi tatt mange lærdommer. Å møte utfordringer er en naturlig del av ethvert prosjekt. Det har lært oss viktigheten av klar kommunikasjon, tålmodighet og nødvendigheten av en felles forståelse.

Vi vil ta med disse erfaringene med oss, og er nå bedre rustet for lignende utfordringer. Vi har fått en dypere forståelse av hva det virkelig betyr å være en del av et tverrfaglig team. Selv om vi ikke kunne forutse alle hindringene vi møtte, har vi lært veldig mye av dette. Dette prosjektet minnet oss om at selv om reisen kan være krevende, er det ofte under reisen man lærer mest.

Ordforklaringer:

  • Kunnskapsprøve: En test man må bestå for å kunne søke om skjenkebevilling.
  • Blokkjede: Desentralisert og uforanderlig digital ledger (hovedbok), som inneholder en kontinuerlig voksende liste av transaksjoner, kalt blokker, som er lenket sammen og sikret ved hjelp av kryptografiske metoder.
  • Verifiable Credential: Verifiserbar legitimasjonsinformasjon. Kan for eksempel være førerkort, studentbevis, honnørbevis, kunnskapsprøve o.l.
  • Digital lommebok/Wallet: Et program eller en applikasjon som kan hente, lagre, og dele verisiferbar legitimasjonsinformasjon.
  • Web 3: En tankegang om en mer desentralisert internettinfrastruktur som benytter teknologi som blokkjeder, og har som mål å gi brukeren mer kontroll og eierskap til egen data. Når vi refererer til Web3 fokuserer vi i hovedsak på blokkjeder og digitale lommebøker, men Web3 er ikke avgrenset til dette.