Når vi samarbeider med det private skaper vi mer

(Kommentaren sto først på trykk i Computerworld nr 4, april 2019.)

Samarbeid er helt grunnleggende for å skape bedre løsninger for brukerne, og forenkle byråkratiet.

Da jeg begynte som direktør for Brønnøysundregistrene for fem år siden opplevde jeg at dette var en etat som samarbeidet aktivt med næringslivet, som var opptatt av å levere tjenester til nytte for næringslivet, og som leverte kontinuerlig. Jeg så også at det var et innovasjonsmiljø her som jeg ikke har sett noe annet sted i offentlig sektor. De har bidratt til nye ideer og konsepter sammen med andre etater. I det hele tatt er samarbeid med andre offentlige etater helt grunnleggende for Brønnøysundregistrene.

Nye muligheter med DSOP

Samarbeid etatene imellom er også viktig for å skape bedre løsninger for brukerne og forenkle byråkratiet. Likevel har det til en viss grad vært slik at vi har vært mer opptatt av samarbeid innad i det offentlige, heller enn mellom offentlige og private aktører. Med prosjektet DSOP (Digital samhandling offentlig-privat) åpnet det seg imidlertid helt nye muligheter. DSOP jobber for å utvikle digitale løsninger som vil gi samfunnet store besparelser. Samarbeidet startet før jul 2015 med Finans Norge, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Høsten 2017 ble også Politiet og NAV med.

Raskere konkursbehandling

Det nyeste prosjektet i samarbeidet er DSOP Konkursbehandling, som ble satt i pilot i januar i år. Ved en konkurs er det viktig at bankene får kunngjøringen så raskt som mulig, slik at de kan stenge kontoen. Gjennom at bankene nå kan «lytte på» en ny, maskinell løsning, i stedet for å måtte gjøre en manuell jobb med å hente ut informasjonen, får de kunngjøringene umiddelbart.

Målet for prosjektet konkursbehandling er både å redusere mulighetene for svindel, øke datakvaliteten, og øke effektiviteten både for bostyrere og finansnæringen. Sparebank1 Østlandet har testet piloten med gode resultater. Flere banker starter pilotdrift i løpet av våren. Del to av prosjektet gjelder gjenbruk av deler av prosjektet Kontrollinformasjon, og dette er under utvikling.

Enklere bolighandel

Samtykkebasert lånesøknad er et annet velkjent prosjekt som sprang ut av DSOP-samarbeidet – et prosjekt vi også fikk Digitaliseringsprisen for i 2018. I dag bruker over 100 banker løsningen. Det tjener både kundene, bankene og Skatteetaten på, og det blir enklere for alle parter.

Tidligere i vår lanserte vi Digital samhandling ved eiendomshandel sammen med Kartverket. Fram til i dag har megler og bank manglet en digital kobling seg imellom. Heretter kan Altinn være denne digitale koblingen, noe som gjør at kjøp, finansiering og tinglysing av fast eiendom kan gå i ett og samme løp. Det gjør bolighandelen enklere, raskere og tryggere, og den samfunnsøkonomiske gevinsten er anslått til å utgjøre om lag 2,8 milliarder kroner.

Lik bruk av Altinn for offentlig og privat

Dette er første gang det åpnes for at to private aktører kan bruke Altinn til å utveksle informasjon seg imellom. Og vi ønsker ikke å stoppe der. Vi ønsker å gjøre Altinn, informasjonsforvaltning, og andre fellesløsninger i Brønnøysundregistrene til en digital nasjonal infrastruktur som kan anvendes likt av offentlig og privat sektor.

Det kan skape store samfunnsgevinster også innen landbruk, havbruk, olje og gass, og handelsnæringen. Derfor er det positivt at Digital 21-rapporten som ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet i fjor pekte på «digitaliseringsvennlig lovgivning» og «digitaliseringsvennlig regulering» som helt sentralt for den videre utviklingen.

Forpliktende samarbeid

På DSOP-konferansen i Oslo i mars var jeg og de andre topplederne skjønt enige om nøkkelfaktorene til at vi klarer å høste frukter av samarbeidet. Vi løser problemer gjennom å bli enige om et tydelig målbilde, gjennom tillitsfullt samarbeid og pragmatisk gjennomføring.

Alle har selvsagt sine utfordringer med ressurser, økonomi og egne prioriteringer. Vi har derfor konsentrert oss om de lavthengende fruktene som er mest gjennomførbare, og som over tid gir omtrent samme gevinst til alle parter. Poenget er at vi leverer i et forpliktende samarbeid. Det vinner næringslivet og hele samfunnet på.