eBevis forenkler anskaffelsesprosessene

Gjenbruk og deling av data gjør anskaffelsesprosessen enklere og sikrere. Dette er en viktig del av regjeringens mål om å digitalisere anskaffelsesområdet.

Stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» ble lagt fram av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen denne uken. Meldingen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig.

Ett av målene i stortingsmeldingen er at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger. eBevis, som ble satt i drift 4. april, er en del av denne digitaliseringen.

Henter skatteopplysninger

eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere innhente skatteopplysninger om leverandører både før og etter kontraktsinngåelse. Tjenesten lar offentlige oppdragsgivere hente inn skatteopplysninger ved at leverandøren gir fullmakt, og dermed sitt samtykke.

Opplysningene fra Brønnøysundregistrene ligger åpent, og det trengs derfor ikke samtykke for å innhente dem. Leverandører trenger altså ikke lenger å levere skatteattest og firmaopplysninger manuelt. Dette vil være en viktig forenkling både for leverandører og innkjøpere i offentlige anskaffelser.

Sanntidsdata rett fra kilden

Vi bruker sanntidsdata direkte fra kilden, noe som gjør det enklere å kontrollere dokumentasjonsbevisene samtidig som kvaliteten på dataene blir bedre. Informasjon gjenbrukes, det blir én løsning for alle offentlige innkjøpere og fagsystemleverandørene utvikler selv brukergrensesnittet. Brønnøysundregistrene samarbeider med privat sektor i dette arbeidet.

I første versjon av eBevis har man valgt å ha tjenesten integrert i konkurransegjennomføringssystemet til oppdragsgiveren. For offentlige innkjøpere er det et krav om å ha et slikt it-system for å gjennomføre anskaffelser, og allerede i dag kan oppdragsgivere be om å få bruke eBevis gjennom Mercells verktøy. Øvrige leverandører av slike verktøy vil utvikle tilsvarende funksjonalitet.

Etter hvert er planen å koble til flere offentlige registre som det kan hentes opplysninger fra. Ved hjelp av den internasjonale transportinfrastrukturen PEPPOL eDelivery vil eBevis på sikt også kunne gi utenlandske oppdragsgivere eller myndigheter tilgang til å hente opplysninger.

Samarbeid mellom offentlig og privat

I tiden framover skal eBevis videreutvikles, og vil kunne gi store muligheter for å bekjempe arbeidskriminalitet. Tjenesten er utviklet av Brønnøysundregistrene og utnytter funksjonaliteten i Altinn. Hvilke opplysninger som hentes fra registrene er definert av Difi, som har fagkompetansen på offentlige anskaffelser.

I tillegg til Brønnøysundregistrene og Difi er også Skatteetaten og næringslivet med i samarbeidet om eBevis. Nok et godt eksempel på at deling av data og samarbeid mellom etater og mellom offentlig og privat sektor gir gevinster for både virksomheter, næringsliv og samfunnet.