Mer tid til aktivitet – mindre til rapportering

Ved å benytte samme type løsninger for frivillig sektor som for næringslivet, kan de spare tid på rapportering og registrering.

En tilbakevendende utfordring i frivillig sektor er at arbeidet med å registrere, skrive søknader og rapportere stjeler mye tid fra kjernevirksomheten til organisasjonene. Ulike løsninger for ulike registre og støtteordninger, liten mulighet til gjenbruk av informasjon mellom løsninger og registrerings- og rapporteringskrav som ikke tar hensyn til frivillighetens egenart, er noen av utfordringene de stadig møter på.

I stortingsmeldingen «Frivilligheita – sterk sjølvstendig og mangfoldig. Den statlige frivillighetspolitikken» beskriver regjeringen fire frivillighetspolitiske mål som danner grunnlaget for prioriteringene framover. Punkt tre i denne meldingen er en forenklingsreform: «Det skal vere enkelt å drive ein frivillig organisasjon. Det skal vere enkelt for frivilligheita å søkje, ta imot og rapportere på offentleg støtte. Effektiv forvalting og digitalisering er blant verkemidla for å oppnå forenkling.»

Slipper å gjenta rapportering

Frivillige organisasjoner er en viktig brukergruppe for Brønnøysundregistrene, og de har allerede et forhold til oss via Frivillighetsregisteret, Enhetsregisteret og Altinn. I tillegg har vi flere andre registre og tjenester som berører denne sektoren i større eller mindre grad. Vi har også tro på at vår tilnærming knyttet til innovativt samarbeid over sektorgrensene og vårt forenklingsfokus kan være nyttige virkemidler for å bidra til forenkling for frivillig sektor, slik regjeringen etterspør.

Etter gjennomføring av et samarbeidsprosjekt (integrasjonsløsningen for frivillig sektor) finnes det i dag to fagsystemer, utviklet av henholdsvis Norges Idrettsforbund (KlubbAdmin), og Unicornis (HyperSys), som kommuniserer med Brønnøysundregistrene. Disse systemene er en alternativ kanal for innrapportering til Brønnøysundregistrene for organisasjonenes egne medlemmer og brukergrupper. Grunnen til at man har denne alternative kanalen, er at foreningene ofte må rapportere de samme opplysningene til et sentralledd som de også må rapportere til Enhetsregisteret. Tanken er altså at dette skal kunne gjøres i en og samme prosess i et kjent brukergrensesnitt som er tilpasset frivillig sektor.

Lytter til foreningene

I Frivillighetsmeldingen heter det videre at «innspel frå frivillige organisasjonar, frå forsking og utgreiingar og frå forvaltinga tyder på at det enno er behov for forenklingstiltak for at frivillige organisasjonar skal oppleve at det er enkelt å søkje og rapportere på tilskot frå staten.» Vi er også opptatt av å lytte til hva organisasjonene selv ønsker. Derfor har vi invitert sektoren til et eget arbeidsmøte hvor de kan komme med innspill til forbedringer knyttet våre registre.

God kjennskap til brukerbehov er viktig for videreutvikling. Kanskje kan det være en idé med et eget brukerforum for frivilligheten, hvor de kan diskutere utviklingsmuligheter og forenklinger for frivilligheten, og identifisere nye bruksområder.

Enklere oppdatering

I Frivillighetsregisteret er det registrert om lag 54 000 foreninger (per august 2019), i Enhetsregisteret er det registrert rundt 100 000. Når en forening registrerer seg her får de mulighet til å delta i grasrotandelen, søke momskompensasjon og søke på offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Vi ser et potensial for mer bruk av registeret, blant annet at flere tilskuddsordninger kan benytte registrering i Frivillighetsregisteret som vilkår, og at flere medlemssystemer snart kan knytte seg til integrasjonsløsningen. Frivillig sektor må i dag rette seg etter frivillighetens eget innrapporteringsregime til sentralledd, og gjennom integrasjonsløsningen kan denne informasjonen enklere oppdateres hos oss. Det kan også dukke opp nye behov og forenklingsmuligheter, og da vil vi se på muligheten for å utvide registerinnholdet i tråd med disse.