Innovation@altinn klar for ny idémyldring

Årets innovasjonsprogram starter med fagsamling 28. september for Altinns tjenesteeiere og markedets teknologimiljøer. Det er viktig å sette av tid og sikre strategisk forankring i egen organisasjon.

Innovation@altinn er en møteplass og læringsarena der man utforsker idéer for innovativ utnyttelse av teknologi i og sammen med Altinn. Innovasjonsprogrammet er en operasjonalisering av satsningsområdet «Innovasjon og næringsutvikling» fra Altinnstrategien.

Vi ønsker at deltakerne kan få og dele innsikt i problemstillinger og muligheter ved digitalisering, langt forbi det selvsagte og det nært forestående.

Programmet tilrettelegges for at deltakere og spesielt Altinn-samarbeidet kan stimuleres til å ta idéene videre mot løsninger som er klare til implementering. Fellesskapet bringer frem oppdatert kunnskap og legger til rette for gode diskusjoner og idéarbeid.

Innovation@altinn er også et idéverksted der idéer gradvis kan konkretiseres til konsepter og prototyper.

Fagsamlinger og sandkasse

Temaet for innovasjonsprogrammet er «Fremtidens GovTech – åpenhet for styrket offentlig-privat samarbeid i et digitalt Norge». På to fagsamlinger, 28. september 2017 og 18. januar 2018 skal foredrag og diskusjoner gi faglig påfyll og idéutvikling.

Erfaringer fra tidligere år tilsier at prototyper blir en stadig viktigere del av programmet. Deltakerne bør sette av tid til å jobbe med idéene også utenom samlingene og forankre deltakelsen i de strategiske målsettingen i egen virksomhet, spesielt virksomhetens behov for samhandling.

Alt materiale som skapes, gjøres tilgjengelig for alle deltakerne til bruk i egen organisasjon slik at prototyper og idéer fra programmet vil kunne videreføres i linjen.

Vi arbeider med etablering av en «GovTech-sandkasse» der ny teknologi og tilgjengelige datakilder, i og utenfor Altinn, tilrettelegges for utprøving av idéene. Hovedhensikten med sandkassen er prøving og feiling der deltakere får bedre muligheter for å utforme hypoteser og teste idéene før det overleveres til mulig implementering.

Fagsamlingene er også en kilde for å finne gode utfordringer til innovasjonskonkurranser («Challenge-driven innovation») i 2018 om utforming av prototyper på ulike faglige områder.

Erfaringene fra programmet vil også gi og motta innspill til Altinns målebildearbeid fram mot 2025.

Tre hovedområder

Både fagsamlingene og konkurransen skal konsentrere seg om tre hovedområder.

API-er for økosystemer handler om hvordan vi skal videreutvikle bruken av åpne grensesnitt som mekanisme for sømløs integrasjon. API-er skal stimulere til mer og fleksibel bruk av den nasjonale tverrsektorielle Altinn-plattformen i samspill med andre plattformer i privat og offentlig sektor.

Under temaet Bot-er og automatisering ser vi på hvordan Altinns metadata blant annet kan gi utviklere økte selvbetjeningsmuligheter og automatisere utviklings- og driftsoppgaver i Altinn og hos tjenesteeierne. Hvordan kan Altinns logistikkdata og ulike kataloger (begrepskatalog, API-katalog, hjemmelskatalog m.m.) anvendes av robot-, maskinlærings- og liknende teknologier innen semantikk og kunstig intelligens?

Tilnærmingen Altinn Digital tar utgangspunkt i en «innsiktsplattform» med data fra sensorer i alle størrelser og mengder, formater, sikkerhetsnivåer og hyppighet som ikke nødvendigvis passer I Altinns nåværende arkitektur. Vi vil få fram aktiviteter som kan skissere bruk av teknologier som Blockchain, VR/AR, robotikk og kunstig intelligens og motiverer næringslivet til å utforme programvare for et globalt marked.

Potensialet kan utnyttes bedre

Norge har en høyt utdannet befolkning med lav terskel for å ta i bruk ny teknologi. Vi har offentlige institusjoner som både stoler på hverandre og nyter stor tillit i befolkningen og næringslivet. Og vi har lenge hatt svært avanserte offentlige fellesløsninger i et velutviklet samspill med private IKT-aktører.

Alt ligger til rette for at Norge er blant de aller fremste til å møte fremtidens digitaliserings- og effektiviseringsbehov for virksomheter, privatpersoner og offentlig sektor.

Innovation@altinn skal gi sitt bidrag. Vi ønsker velkommen til årets innovasjonsprogram og inviterer til å ta kontakt når som helst for å diskutere deltaking, idéer og opplegget forøvrig.

Vi ser fram til et kreativt samarbeid.