Felles kurs mot 2020 og 2025

Strategiene for Altinn og felles informasjonsforvaltning var et godt stykke arbeid, og ligger fast. Nå skal vi løfte offentlig sektor enda et nivå, og bestemme hva Altinn i samspill med andre nasjonale løsninger og registre skal være i 2020 og 2025.

I august starter Altinnsamarbeidet med å konkretisere hvordan Altinnplattformen skal videreutvikles framover. Vi skal avklare hvordan Brønnøysundregistrene best kan fylle sin rolle som felleskomponentforvalter og stor registereier i arbeidet med å realisere Digital Agenda og som forenklingsetat og pådriver i næringspolitikken.

Altinnsamarbeidet består av de store etatene, kommunene og KS, og en rekke mindre statlige etater og virksomheter.

Først skal arbeidet gi en felles forståelse av hvilke kapabiliteter og funksjoner som er på plattformen i dag, og hvilke som skal utvikles på kort sikt og lengre sikt. På bakgrunn av dette skal det utarbeides en handlingsplan 2018-2020 og visjoner og grove planer mot 2025.

Målet er å sikre at Altinnplattformen som felleskomponent utvikles i tråd med de behov og forventninger som virksomhetene til enhver tid vil ha til den nasjonale plattformen for samhandling og utveksling av data på tvers av sektorer og etater. Samtidig skal Altinn være en nasjonal plattform for innovasjon og økt verdiskaping i offentlig og privat sektor.

Handlingsplan 2018 til 2020

Vi tar utgangspunkt i mye tidligere arbeid, som Skates veikartarbeid, målbildene for digitaliseringen i offentlig sektor og alle andre innspill vi har fått gjennom direkte dialog. Det vi jobber fram skal forankres og jobbes videre med i Skate og andre styringsstrukturer, og alt skal gjøres i tett dialog og samarbeid med Difi, i deres arbeid med en felles nasjonal IT-arkitektur for offentlig sektor.

Dagens strategier skal omformes til en konkret handlingsplan for 2018 – 2020. Det skal besluttes hvilke komponenter som skal ferdigstilles når, i den rekkefølge som Altinnsamarbeidet prioriterer.

Vi skal spesifisere alle komponenter og tjenester i plattformen, og hvordan de skal kunne brukes i praksis – alene, eller som del av helheten. Vi snakker da om APIer og apper mot Altinn, plattformproduktene (tjenester, autorisasjon, integrasjon og infrastruktur), informasjonsforvaltning, APIer mot registrene og teknologi og skytjenester.

Vi skal også avklare hvordan Altinn som den nasjonale tverrsektorielle plattformen skal samspille med andre sentrale plattformer i sektorene; i kommunal sektor (FIKS), helsesektoren (helsenorge.no og helsenett), og Kartverket (geonorge.no og geodataskyen). Alle som skal bruke plattformen vil vite nøyaktig hva som kommer når og hvordan de selv enklest kan utnytte de tjenestene som tilbys.

Visjoner og målbilder for 2025

I den andre delen av arbeidet løfter vi blikket. Sammen med forvaltningen og IT-leverandørene skal vi jobbe fram en visjon og overordnete målbilder for hvor vi er i 2025. Vi har tatt et årstall så langt fram at vi frigjør oss fra hvem som styrer og forvalter hva.

Fokus blir på hva den tverrsektorielle eGovernment-plattformen og en nasjonal plattform for innovasjon og verdiskaping skal tilby i 2025 og på hvilke måter. Et selvsagt tema er hvordan vi skal legge opp sikker transport og tilgang til data overalt i offentlig sektor, og så utnytte data på best mulig måte. Alt fra tilrettelegging for proaktive tjenester til innbyggere (jf. automatisk tilbud om barnehageplass) til hvordan vi best kan utnytte offentlige data og analyse, langs hele spennet fra enkle prediksjoner til maskinlæring og kunstig intelligens.

Andre tema kan være tjenester for håndtering og bearbeiding av data underveis, og koreografi av brukerreiser/prosesser i tjenestekjeder på tvers av sektorene og mye annet.

I tillegg til behovskartlegging og –analyse sammen med Altinn-samarbeidet og andre sentrale samarbeidspartnere, vil vi utfordre IT-leverandørene våre og høre hvilke gode idéer de har og hva de tror er riktig kurs framover. Årets «Future GovTech Challenge» under innovation@altinn vil bli innrettet mot målbildearbeidet 2025, og vi sikter også på å få til et samarbeid med det nordiske initiativet SmartGovernment, med økonomiske transaksjoner og finansielle data som case. Det blir mye moro framover!

Altinn-samarbeidet bestemmer kursen

Alle virksomheter som bruker Altinn er med i Altinn-samarbeidet. I august drar vi også i gang en ny styringsstruktur, etter mønster fra Skate, som skal sikre sterkere involvering og deltakelse.

Tre faste arbeidsgrupper vil jobbe fram alle beslutningssaker, ofte gjennom kortvarige tiltak og prosjekter hvis det er hensiktsmessig. Gruppene er Strategi og portefølje, Arkitektur og videreutvikling, og Tjenesteoppfølging. Alle saker fremmes først for arbeidsutvalget (AU), som kvalitetssikrer, forankrer i egne virksomheter og eventuelt også koordinerer på tvers, og innstiller til beslutning. Styringsrådet beslutter så hvilket råd de skal gi til Brønnøysundregistrenes direktør. De første sakene som tas til beslutning blir hvordan porteføljestyringen skal utøves i praksis, og innretning og omfang på målbildearbeidet vi starter opp i august.

Kort sagt: vi gjør ting sammen! Sammen skal vi legge grunnlaget for en brukerorientert og effektiv forvaltning, og for forenkling og innovasjoner i både offentlig og privat sektor. Vi gleder oss!

 • trygveskibeli

  Fint med veikart og at man løfter blikket og ser langt frem – men jeg vil legge til at det i tråd med «beste praksis» for innovasjon er viktig å få ny funksjonalitet «ut døra» så raskt som mulig for å få markedets dom (og evt. gjøre justeringer). «Hvis du ikke er litt flau over det du har sluppet ut i markedet så er du for treg» («Throw it out there»).

  Difi har vist seg fra en spennende ny side (?) når de nå følger dette sporet og lover å snakke om- og demonstrere noen nye tanker de har om brukerorientering den 27.september i Oslo (selv om de altså er i en tidlig fase av dette arbeidet).

  Hadde det ikke da vært bra om også Altinn var representert når Difi og stiftelsen NorStella inviterer til Samhandlingsarena #13 med temaet «Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?»

  http://www.norstella.no/difi-og-norstella-inviterer-til-samhandlingsarena-13.6010780-1177.html

  (Deltagelse vil som alltid være kostnadsfri på disse Samhandlingsarenaene).

 • Jørgen Ferkingstad

  Takk for innspill, Trygve.

  Vi forsøker å ha to tanker i hodet på en gang – både å se langt fram OG jobbe mot stadig hyppigere release’er på veien mot kontinuerlige leveranser i Altinn. Rett før sommeren brukte utviklerne våre 3 dager fra noen foreslo å legge VIPPS inn i betalingsløsningen i Altinn til det var på plass. Og vi satser mye på innovasjonsdrevet utvikling – som brukerstyrt samtykke i Altinn er et godt eksempel på. Innovation@altinn har spennende ting på agendaen utover høsten.

  Vi tar gjerne en prat med Norstella om hva vi kan bidra med på samhandlingsarenaen.

 • Skjønner av termenologien at dere her er inspirert av UK og GDS(?) Vel, GDS satte helt tydelig brukeren (innbyggerne) foran alt annet (som for eksempel felleskomponenter) og bestemte seg for å designe systemen «utenifra-og-inn». De lagde en design manual for å understøtter dette. Og de krevde en «agile» gjennomføringsmodell – og satt deretter i gang en storstilt endring i tankesett. For over 5 år siden. I strategien skriver dere «Vi skal spesifisere alle komponenter og tjenester i plattformen, og hvordan de skal kunne brukes i praksis – alene, eller som del av helheten.» Så vidt jeg kan skjønne er dette en «innenifra-og-ut» modell med dertil hørende tankesett. Vel og bra at dere forsøker å presse ut flere og hyppigere releaser innenfor det tradisjonelle tankesettet. Men jeg frykter virkelig at dette ender i et nytt mammutprosjekt med lav verdi og høy pris.

  • Vidar Holmane

   Hei Geir. Jeg ser ikke helt hvordan det du refererer til i arbeidet med å lage tydelige målbilder for Altinn-plattformen kan skape frykt for hos deg for et nytt mammut-prosjekt?
   Jeg ville trodd at du og andre smidig-misjonærer ville applaudere det forsøker å få til. Vi vil tilrettelegge for at virksomheter som bruker Altinn når de lager sine digitale tjenester til innbyggere og næringsliv kan drive en selvbetjent utvikling, test og produksjonssetting. Og at de da kan bruke gjenbrukbare komponenter alene, f eks bare autorisasjon, eller bare samtykke, uten å måtte bruke alt annet også. Eller de kan bruke flere, eller alle, av tjenestene som tilbys. Les gjerne Altinns strategidokumenter. Der finner du mer om dette. Vi frikobler, og beskriver hva som er tilgjengelig, og tilrettelegger for selvbetjening slik at den enkelte tjenestetilbyder kan kjøre kontinuerlige releaser som de selv ønsker.
   Dette er vel ikke noe å frykte?

   • Vel, ved første øyekast virker det både effektivt og smart å utarbeide en rekke gjenbrukbare felleskomponenter for å drive selvbetjent utvikling. En besnærende tanke – som er fryktelig vanskelig å få til når dette angripes basert på antagelser. (Det er selvsagt enkelte helt opplagte ting som f.eks autorisasjon) Lettere å få til dette om man gjør det gradvis i tett samarbeid med brukerne basert på helt konkrete brukerbehov. Men dette får Christin Gorman fram mye bedre enn meg – les denne https://qristin.wordpress.com/2017/07/18/felles-kurs-mot-2020-og-2025/

 • La opp til debatt om dette på LinkedIn i lys av Christin Gormans «alternative strategi».