Felles kurs mot 2020 og 2025

Strategiene for Altinn og felles informasjonsforvaltning var et godt stykke arbeid, og ligger fast. Nå skal vi løfte offentlig sektor enda et nivå, og bestemme hva Altinn i samspill med andre nasjonale løsninger og registre skal være i 2020 og 2025.

I august starter Altinnsamarbeidet med å konkretisere hvordan Altinnplattformen skal videreutvikles framover. Vi skal avklare hvordan Brønnøysundregistrene best kan fylle sin rolle som felleskomponentforvalter og stor registereier i arbeidet med å realisere Digital Agenda og som forenklingsetat og pådriver i næringspolitikken.

Altinnsamarbeidet består av de store etatene, kommunene og KS, og en rekke mindre statlige etater og virksomheter.

Først skal arbeidet gi en felles forståelse av hvilke kapabiliteter og funksjoner som er på plattformen i dag, og hvilke som skal utvikles på kort sikt og lengre sikt. På bakgrunn av dette skal det utarbeides en handlingsplan 2018-2020 og visjoner og grove planer mot 2025.

Målet er å sikre at Altinnplattformen som felleskomponent utvikles i tråd med de behov og forventninger som virksomhetene til enhver tid vil ha til den nasjonale plattformen for samhandling og utveksling av data på tvers av sektorer og etater. Samtidig skal Altinn være en nasjonal plattform for innovasjon og økt verdiskaping i offentlig og privat sektor.

Handlingsplan 2018 til 2020

Vi tar utgangspunkt i mye tidligere arbeid, som Skates veikartarbeid, målbildene for digitaliseringen i offentlig sektor og alle andre innspill vi har fått gjennom direkte dialog. Det vi jobber fram skal forankres og jobbes videre med i Skate og andre styringsstrukturer, og alt skal gjøres i tett dialog og samarbeid med Difi, i deres arbeid med en felles nasjonal IT-arkitektur for offentlig sektor.

Dagens strategier skal omformes til en konkret handlingsplan for 2018 – 2020. Det skal besluttes hvilke komponenter som skal ferdigstilles når, i den rekkefølge som Altinnsamarbeidet prioriterer.

Vi skal spesifisere alle komponenter og tjenester i plattformen, og hvordan de skal kunne brukes i praksis – alene, eller som del av helheten. Vi snakker da om APIer og apper mot Altinn, plattformproduktene (tjenester, autorisasjon, integrasjon og infrastruktur), informasjonsforvaltning, APIer mot registrene og teknologi og skytjenester.

Vi skal også avklare hvordan Altinn som den nasjonale tverrsektorielle plattformen skal samspille med andre sentrale plattformer i sektorene; i kommunal sektor (FIKS), helsesektoren (helsenorge.no og helsenett), og Kartverket (geonorge.no og geodataskyen). Alle som skal bruke plattformen vil vite nøyaktig hva som kommer når og hvordan de selv enklest kan utnytte de tjenestene som tilbys.

Visjoner og målbilder for 2025

I den andre delen av arbeidet løfter vi blikket. Sammen med forvaltningen og IT-leverandørene skal vi jobbe fram en visjon og overordnete målbilder for hvor vi er i 2025. Vi har tatt et årstall så langt fram at vi frigjør oss fra hvem som styrer og forvalter hva.

Fokus blir på hva den tverrsektorielle eGovernment-plattformen og en nasjonal plattform for innovasjon og verdiskaping skal tilby i 2025 og på hvilke måter. Et selvsagt tema er hvordan vi skal legge opp sikker transport og tilgang til data overalt i offentlig sektor, og så utnytte data på best mulig måte. Alt fra tilrettelegging for proaktive tjenester til innbyggere (jf. automatisk tilbud om barnehageplass) til hvordan vi best kan utnytte offentlige data og analyse, langs hele spennet fra enkle prediksjoner til maskinlæring og kunstig intelligens.

Andre tema kan være tjenester for håndtering og bearbeiding av data underveis, og koreografi av brukerreiser/prosesser i tjenestekjeder på tvers av sektorene og mye annet.

I tillegg til behovskartlegging og –analyse sammen med Altinn-samarbeidet og andre sentrale samarbeidspartnere, vil vi utfordre IT-leverandørene våre og høre hvilke gode idéer de har og hva de tror er riktig kurs framover. Årets «Future GovTech Challenge» under innovation@altinn vil bli innrettet mot målbildearbeidet 2025, og vi sikter også på å få til et samarbeid med det nordiske initiativet SmartGovernment, med økonomiske transaksjoner og finansielle data som case. Det blir mye moro framover!

Altinn-samarbeidet bestemmer kursen

Alle virksomheter som bruker Altinn er med i Altinn-samarbeidet. I august drar vi også i gang en ny styringsstruktur, etter mønster fra Skate, som skal sikre sterkere involvering og deltakelse.

Tre faste arbeidsgrupper vil jobbe fram alle beslutningssaker, ofte gjennom kortvarige tiltak og prosjekter hvis det er hensiktsmessig. Gruppene er Strategi og portefølje, Arkitektur og videreutvikling, og Tjenesteoppfølging. Alle saker fremmes først for arbeidsutvalget (AU), som kvalitetssikrer, forankrer i egne virksomheter og eventuelt også koordinerer på tvers, og innstiller til beslutning. Styringsrådet beslutter så hvilket råd de skal gi til Brønnøysundregistrenes direktør. De første sakene som tas til beslutning blir hvordan porteføljestyringen skal utøves i praksis, og innretning og omfang på målbildearbeidet vi starter opp i august.

Kort sagt: vi gjør ting sammen! Sammen skal vi legge grunnlaget for en brukerorientert og effektiv forvaltning, og for forenkling og innovasjoner i både offentlig og privat sektor. Vi gleder oss!