Hvordan bistår vi et næringsliv i krise?

Pålitelige registre og god samordnet informasjon er sentralt i krisetid. Det samme gjelder god veiledning av næringslivet.

Norsk næringsliv går gjennom en periode vi aldri har sett maken til. De viktige tiltakene som er satt i verk for å begrense smittespredning, innebærer at en rekke små og store bedrifter enten har fått yrkesforbud eller mistet store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Det er alvorlig for svært mange, både arbeidstakere som frykter for jobben sin, frilansere som har mista kontrakter over natta og for gründere og bedriftseiere som prøver å unngå konkurs.

Brønnøysundregistrene kjenner næringslivet godt gjennom sitt samfunnsoppdrag og sine tjenester. Vi har gitt råd til myndigheter og hatt dialog med næringslivsorganisasjoner om ulike tiltak og aktuelle virkemidler, som vi som registeretat kan bistå med gjennom koronakrisen. Vår erfaring og tette dialog med næringslivet anser vi som spesielt viktig å dra veksler på nå.

Oversikt over informasjon

Situasjonen har de siste ukene endret seg kontinuerlig, og det kan være krevende å følge med på hvilke tiltak og endringer i regelverk som er aktuelle for den enkelte bedrift eller arbeidstaker. For noen er situasjonen kritisk, og det haster å finne ut av hva de bør gjøre. På informasjonsportalen i Altinn, under tjenesten Starte og drive som Brønnøysundregistrene har ansvaret for, har vi derfor samlet all informasjon som dekker problemstillingen korona, på gammelt og nytt regelverk, eller knyttet til nye tiltak. Informasjonen er satt sammen i et samarbeid mellom ulike etater og myndighetsutøvere og oversikten oppdateres etter hvert som det kommer endringer.

Å ha ett sted å finne samordnet informasjon er viktig når krisen rammer. Småbedrifter kan også kontakte telefontjenesten hos Starte og drive, og få veiledning om hvordan de kan håndtere situasjonen de står i. Og at det er mange som har behov for veiledning er tydelig, ettersom antall henvendelser fordoblet seg de første ukene.

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet skal gi hjelp til de som er hardest rammet, og bidra til at levedyktige bedrifter kan unngå konkurser og bevare arbeidsplasser. Skatteetaten forvalter ordningen, Finans Norge leverer den digitale tjenesten, og Brønnøysundregistrene har fått oppdraget med å bistå i veiledningen av næringslivet om hvordan de skal gå fram. Et team på ti veiledere i registrene var klare idet kompensasjonsordningen ble satt i verk. De jobber helger og kvelder for å kunne ta imot alle henvendelser fra bedriftene.

Kompensasjonsordningen bygger videre på det eksisterende samarbeidet og løsninger som allerede er utviklet gjennom digitaliseringsprosjekter i det etablerte Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP). I DSOP har vi fått erfaring i å jobbe effektivt og ubyråkratisk med digitaliseringsprosjekter. Det kommer godt med i denne situasjonen.

Tilgjengelige data og tilpasset regelverk

Det meste av data som Brønnøysundregistrene har ansvaret for, er offentlig informasjon. Nå er tall fra Konkursregisteret og Enhetsregisteret visualisert på nye måter som gjør det mulig for presse, akademia og andre aktører å benytte dataene våre på nye og bedre måter. Informasjon om økning og reduksjon i antall konkurser og slettinger eller nyetableringer av virksomheter er interessant nok i en normalsituasjon, men desto mer aktuelt nå som det skjer mange store endringer i næringslivet i et raskt tempo. Dette er viktig styringsinformasjon for en nasjon med et næringsliv i krise og dermed svært aktuelt også for pressen og andre. Dette er informasjon som «tar tempen» på næringslivet.

Ut over disse konkrete tjenestene innen informasjon og veiledning, er også tilpasninger av regelverk viktig for å kunne digitalisere og forenkle tjenester for et næringsliv i krise. Brønnøysundregistrene jobber tett med Nærings- og fiskeridepartementet, andre fagdepartement og eksterne aktører for å sikre at regelverket ikke er til hinder for digitalisering, og gjennom endring og tilpasning av regelverk bidra til at bedriftene får en enklest mulig hverdag, både under og etter krisen.

(Illustrasjonsfoto: Headway/Unsplash)