Gratulerer til Enhetsregisteret 25 år

Statistisk sentralbyrå (SSB) gratulerer Brønnøysundregistrene med Enhetsregisterets første 25 år! Bak ligger en lang reise som har gitt et utmerket grunnlag for registerforvaltningen i samfunnet, og for effektivisering og forenkling.

Enhetsregisteret (ER) ble etablert i 1995. Næringslivet var en aktiv pådriver i arbeidet, og Finansdepartementet, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB) spilte en sentral rolle i prosessen som ledet fram til etableringen. Lov om Enhetsregisteret ble vedtatt av Stortinget 3. juni 1994. Den ga en ordning som vakte internasjonal oppmerksomhet og har dannet mal for tilsvarende registerprosjekter i flere land.

Hva var spesielt med registeret?

I 1995 innførte Enhetsregisteret unike organisasjonsnummer for alle virksomheter; en oppfølging av suksessen med fødselsnummer for borgere i 1964. Organisasjonsnumrene gir entydig identifisering til alle virksomheter, som er en forutsetning for å kunne utveksle informasjon om virksomhetene. Denne nytenkende løsningen gjorde innsamlingen av informasjonen enklere, samordnet og mer effektiv å bruke.

Hva har registeret bidratt til?

Innføringen av organisasjonsnummeret har gitt store gevinster for samfunnet! Det har blitt et uunnværlig hjelpemiddel til å utveksle og stille sammen opplysninger på tvers av ulike datasystemer. Dette har fått stor betydning for effektiviseringen innen offentlig forvaltning og privat sektor og har gitt store besparelser for det offentlige, for næringslivet og for den enkelte. Eksempler på dette er bortfall av eller nedgang i oppgaveplikter, gjennom gjenbruk og flerbruk av allerede innsamlet informasjon.

Hvordan er ER spesielt positivt for SSB?

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en faglig uavhengig institusjon og sentral myndighet for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB tar utgangspunkt i brukerens behov og gir faktagrunnlag om norske samfunnsforhold. Et fellesgode som alle skal ha lik tilgang til. Vår statistikk, forskning og analyse skal bidra til innsikt om samfunnsutviklingen blant annet i form av øyeblikksbilder og beskrivelser av utviklingen over tid.

Enhetsregisteret er viktig for populasjonsforvaltningen i SSB, og for utviklingen av statistikkene – blant annet om næringsliv og offentlig forvaltning. For SSB utgjør administrative datakilder hovedgrunnlaget for statistikkproduksjonen. Koblinger ved bruk av person- og organisasjonsnumre gjør at SSB effektivt kan bruke dette enorme datatilfanget og gjør datainnhentingen til SSB mindre ressurskrevende og mer nøyaktig. Det skal understrekes at SSB står for om lag én prosent av den samlede oppgavebelastningen for næringslivet.

Bedre omfang og datainnhold – og en milepæl

Etableringen av ER har ført til betydelig bedre omfang og datainnhold i SSBs Virksomhets- og foretaksregister. Samspillet med ER har gitt mer systematisk og løpende vedlikehold av populasjon og datainnhold, noe som er spesielt viktig for konjunkturindikatorer.
Vi kan også fremheve utviklingen av foretaksdemografien. Denne omfatter oversikt over etablering av ny virksomhet, hvorvidt virksomhetene overlever, og i så fall hvor lenge, om de vokser, samt andel kvinner i ledelse og styrer.

En viktig milepæl i arbeidet for felles innrapporteringer fra næringslivet er a-ordningen, som trådte i kraft 1. januar 2015. Virksomhetene rapporterer digitalt, på månedlig basis, om ansettelser, arbeidsforhold, lønn med videre til Skatteetaten, NAV og SSB. Denne innrapporteringen bygger på knytningene mellom arbeidsgiver, bedriftene og de ansatte, med tilhørende organisasjonsnummer og fødselsnummer.

Hva skal brukeren møte?

ER-konseptet ble fra starten av tuftet på samspill og samarbeid på tvers og deling av data. Svært likt det som dagens digitaliseringsstrategi bygger på, men organisering og måten det gjøres på er sterkt endret. Etableringen av et felles økosystem, med blant andre Skatteetaten, NAV og SSB, samt prinsippet om «Kun-én-gang» står sentralt.

Brukerens livshendelser (livssituasjoner) skal i dag være utgangspunktet for utviklingen og møtet med offentlig sektor skal oppleves som én digital sektor og med sømløse digitale tjenester, også i saker som går på tvers av virksomheter. Dette vil gi en enklere hverdag, bedre tjenester og redusert belastning ved rapportering. Livsshendelsene «Starte og drive og bedrift» samt «Starte og drive en frivillig organisasjon», er gode eksempler på sammenhengende tjenester til beste for brukerne.

Hva er realisert de senere årene?

Enhetsregisteret er i stadig utvikling. Mye er realisert og mye er satt i gang. Her skal spesielt nevnes Samordnet registermelding, med digital innsending og signering, samt digital kontaktinformasjon og digital varsling. Et arbeid er satt i gang for å skape en forenklet struktur og et tydeligere regelverk for registrering av offentlig forvaltning.

Bruken av underenheter med endrede forretningsregler i rapporteringen til a-ordningen, har gjort det enklere og gir færre feilmeldinger. Nye metoder i form av effektivisering og automatisering gjennom kunstig intelligens, som bruk av maskinlæring i næringskodingen, ser ut til å gi effektiviseringsgevinster, og vil på sikt bidra til en sikrere næringskoding.

Digitale datastrømmer, der informasjon kan hentes ut etter behov, gir mer og bedre løpende oppdatert informasjon enn det en årlig oppdatering kan gi som for eksempel eierskapsinformasjon. Her er det startet et forprosjekt med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene om en løsning for helhetlig og forenklet rapportering, og tilgjengeliggjøring av eierskapsinformasjon i norske aksje- og allmenaksjeselskaper. Konsernopplysninger skal også sees på som en del av dette og SSB deltar i dette arbeidet.

Hva er på agendaen nå?

Enhetsregisteret er godt i gang med et meget viktig arbeid: Ny registerplattform BRsys og 100 prosent digital registerforvaltning som ER er en viktig del av. Dette skal i sum gi brukervennlige registertjenester med digital flyt av data, både innrapportering og tilgjengeliggjøring. Annet arbeid som er satt i gang er basert på regjeringens strategi mot økonomisk- og arbeidslivskriminalitet. Her jobbes det blant annet med et register over reelle rettighetshavere samt seriøsitetsopplysninger.

Et annet område det satses på er økt deling av data. Grunndata skal ha bedre tilgjengelighet og være gratis. ER inngår i satsingen «Åpne data». Offentlig sektor skal dele data når den kan, og skjerme data når den må. En vellykket digitalisering handler også om å ivareta krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte.

Et register med tillit og oppslutning

Norge, som resten av verden, er inne i en vanskelig tid som gir store konsekvenser. Det er viktig å få belyst og underbygget dette på en god måte gjennom å få fram et godt faktagrunnlag. Det er derfor avgjørende at datarapporteringen i samfunnet opprettholdes med tilstrekkelig kvalitet.
Vår erfaring i SSB er at rapporteringen til ER er tilfredsstillende og kvaliteten god. Vi tar dette som et tegn på at omverdenen ser behovet for og viktigheten av registeret. En utfordring er å hindre og avdekke fiktive enheter som etableres, blant annet med formål å utnytte ulike tilskuddsordninger i samband med pandemien. Fortsatt samarbeid er viktig for å avdekke useriøs virksomhet.

Enhetsregisteret er en sentral del av infrastrukturen for digitalisering av samfunnet og bidrar til å sikre Norge løsninger som er tilpasset en digital og globalisert verden. Det håper vi de vil fortsette med i nye år. Gratulerer med jubileet!