En digital sjømatnæring skaper enda større verdier

OPS sjømat – verdikjede havbruk – er lansert, og Brønnøysundregistrene har en sentral rolle i den digitale utviklingen av sjømatsektoren. Et offentlig-privat samarbeid der forenklende digitale løsninger og deling av data, øker verdiskapingen.

OPS står for offentlig privat sektorutvikling og finnes allerede innen sektorene finans, landbruk og energi. Brønnøysundregistrene kunne allerede i 2018 se det første OPS-samarbeidet bære frukter og vinne priser med sine samarbeidsparter. Finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene mottok digitaliseringspris for Samtykkebasert lånesøknad, der lånesøkere ikke trenger å levere ligningsdata til banken, men gir digitalt samtykke via Altinn.

Samme grunnprinsipp er brukt i OPS sjømat. Nærings- og fiskeridepartementet(NFD) leder regjeringens forenklingsarbeid, og Brønnøysundregistrene er verktøyet. Brønnøysundregistrene er en viktig nasjonal datakilde. Kombinert med nasjonale fellesløsninger og 17 registre, sitter vi på omfattende informasjon og kunnskap om norsk næringsliv.

Gevinster for alle parter

Våre data kan benyttes i utviklingen av nye tjenester, og for OPS sjømat er hovedhensikten med samarbeidet å styrke konkurransekraften gjennom økt tilgang på informasjon. Denne informasjonen gir nødvendig effektivisering og milliardbesparelser. Det gir også mulighet for innovasjon som gjør det mulig å ta hele Norge i bruk, i en tid der 5G-nettet rulles ut og gir ytterligere mulighet for høyhastighets bredbånd i områder der sjønæringen er mest operativ.

For myndighetene gir OPS sjømat gevinster i form av økt effektivitet, fordi vi får langt enklere tilgang på data vi trenger for å ha et godt og effektivt tilsyn med næringen.

Lang erfaring

Havbruksnæringen er en viktig sektor i Norge og samarbeider godt innad gjennom Sjømat Norge og Sjømatbedriftene. Når dette samarbeidet også inkluderer det offentlige, gir det ringvirkninger som blir til stor nytte fremover. Brønnøysundregistrene har samarbeidet med havbrukssektoren i lang tid. Blant annet med Fiskeridirektoratet om det nye Akvakulturregisteret, der våre data brukes. OPS sjømat var en naturlig fortsettelse av dette viktige samarbeidet.

For at det offentlige skal kunne bistå næringene i å skape merverdi må vi lytte til næringene og våge å gå nye veier. Vi valgte å ta næringslivet, våre brukere på alvor og vi fortsetter samarbeidet som er helt avgjørende i vår registerforvaltning.

Lytter til næringene

Sektorutviklingen innen finans, landbruk og energi har fra 2017 ført til milliardbesparelser. Vi mener det å jobbe behovs- og nytteorientert vil være avgjørende framover! Brønnøysundregistrene skal forenkle og bidra til god datadeling der sektorene selv mener det gir størst effekt.

Det å ha en offentlig sektor i Norge som hver dag jobber for å gjøre det enklere for næringslivet, er en stor styrke. Dette har betydning for å lykkes med en framtidsrettet og bærekraftig utvikling som gir Norge konkurransekraft. Ikke minst er dette viktig akkurat nå, når covid 19-situasjonen har satt store deler av norsk næringsliv i en svært vanskelig situasjon. Sjømat Norge uttaler at de ønsker å sikre en effektiv og velfungerende sjømattransport med begrensede klimautslipp. Til dette er det viktig å ha gode løsninger for å høste og dele data – for en framtidsrettet og bærekraftig sektor.

Vilje og evne til samarbeid

I det samarbeidet NFD og Brønnøysundregistrene har med de ulike sektorene ser vi at vi har lyktes med å komme i gang og ta tak i lavthengende frukter, men det er mye arbeid som venter. Det er nærmest ubegrensede muligheter innen forenkling og digitalisering. Ikke bare i havbrukssektoren, men også i andre sektorer. Vi må øke tempoet. Dette vil kreve ytterligere vilje og evne til samarbeid, og det forplikter også politikerne i Norge til å tilrettelegge for gode rammebetingelser for dette samarbeidet.

Det er derfor svært viktig at politikerne bidrar til å legge til rette for økt digital kompetanse i ulike næringer. Like viktig er det at de gir gode rammebetingelser til offentlig sektor som skal bistå og tilrettelegge sine data, løsninger og kompetanse, slik at det skaper merverdi. Brønnøysundregistrenes strategi er klar, så vi kan love: Vi skal fortsette arbeidet med å tilrettelegge for å gjenbruke og dele data på tvers av forvaltningsnivå og sektorer!

Se mer om OPS sjømat

Foto: Fiskeoppdrett i Vestland. Shutterstock/Marius Dobilas.