God oversikt hindrer dobbeltrapportering

Kommunalt rapporteringsregister (KOR) i ny drakt skal gi bedre brukervennlighet, oversiktlig informasjon over kommunesektorens rapporteringsplikter og mulighet for å fjerne tidstyver ved dobbeltrapportering.

Kommunalt rapporteringsregister (KOR), som driftes av Brønnøysundregistrene, viser at kommunesektoren har 157 forskjellige rapporteringsplikter overfor staten. Det er 21 ulike statlige enheter som krever denne informasjon fra kommunesektoren. I registeret kan en finne informasjon om hvor mye tid de forskjellige rapporteringsområdene tar for kommuner og fylkeskommuner som plikter å rapportere.

Det kan herske noe usikkerhet om tallene i registeret. Selv om KOR har eksistert i vel ti år, er det flere departementer og statlige etat/direktorater som ikke melder fra om nye og endrede rapporteringsplikter som de pålegger kommunene.

I dag starter en grundig gjennomgang for å heve kvaliteten og etablere gode melderutiner for KOR. Alle departementer og underliggende enheter får en påminnelse om ordningen. Alle de 21 enhetene skal gjennomgå sine egne rapporteringskrav og kvalitetssikre opplysningene som ligger i KOR. Samtidig har KOR sine inngangssider på Brønnøysundregistrenes nettsted fått en ansiktsløftning, noe som vil gjøre det lettere for etatene å melde inn og oppdatere opplysninger. Det vil også bli lettere for både kommunesektoren, staten og andre interesserte å få oversikt over alle rapporteringspliktene til kommunesektoren.

Viktig informasjon

Mye av informasjonen fra kommunesektoren inngår i KOSTRA-statistikken. KOSTRA er som kjent Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Der finnes det en rekke grunnlags- og nøkkeltall om alle kommunale og fylkeskommunale tjenester. Den som er interessert i barnehagedekning, eneromsdekningen på sykehjem, saksbehandlingstider eller gebyrbelastningen, finner svarene i KOSTRA. KOSTRA brukes av kommuner og fylkeskommuner til å sammenligne seg med andre kommuner for å lære og få mer ut av ressursene.

Dette er viktig styringsinformasjon, først og fremst for kommunene, men også for staten. KOSTRA-arbeidsgruppene har ansvaret for hva som skal rapporteres inn for ulike tjenesteområder, og KOR er et viktig verktøy for at alle involverte skal kunne ha oversikt over hva som eksisterer av data til en hver tid. Statistisk sentralbyrå er en sentral aktør som mottar rapporteringen fra kommunesektoren og publiserer dataene i KOSTRA-databasen.

Forenkle og forbedre

På samme måte som regjeringen arbeider for enklere og mindre rapportering for privatpersoner og næringsliv, er det viktig å lette rapporteringsbyrden for kommunesektoren. KOR skal gi en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringsplikter rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer. Det framgår av kommuneloven, som også er tydelig på at registeret skal være et virkemiddel for samordning og forenkling.

Uten den nødvendige kjennskapen til omfang og byrde som pålegges kommunesektoren, blir grunnlaget for forenkling og forbedring begrenset.

Når Brønnøysundregistrene først får oversikt over de kommunale rapporteringspliktene, kan departementer og etat/direktorater gi råd om samordning ved likeartede databehov og foreslå tiltak for bedre brukeropplevelse i spørsmål og definisjoner. Når registerføreren får kjennskap til forenklingsmuligheter, vil sakene heretter bli fulgt opp gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Samordningsrådet i KOSTRA, som er det øverste organet i KOSTRA-systemet og ledes av KMD.

Viktig med tidlig kontakt

Brønnøysundregistrene gir bistand for næringslivets skjemaplikter, da med bakgrunn i et annet register; Oppgaveregisteret. Erfaringene herfra tilsier at det er lettere å få til en enkel og brukervennlig rapporteringsløsning hvis departementer og etat/direktorater tar kontakt på et tidlig stadium i prosessen.

Før nye rapporteringsplikter for kommuner og fylkeskommuner kan settes i kraft eller eksisterende rapporteringsplikter endres, skal departementet eller underliggende etat sende melding til KOR. Dette har i varierende grad blitt fulgt opp til nå. Brønnøysundregistrene vil nå, på oppdrag fra KMD, få en rolle som skal sikre at registeret blir bedre vedlikeholdt og oppdatert.

Du finner alt om Kommunalt rapporteringsregister på Brønnøysundregistrenes nettsider.