eBevis – slår to fluer i ett smekk

eBevis gjør det enklere i anskaffelsesprosesser.

Tjenesten eBevis gjør det enklere å utveksle informasjon mellom leverandører og det offentlige. Samtidig forebygger den økonomisk kriminalitet i næringslivet.

Tjenesten eBevis er utviklet av Brønnøysundregistrene, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten. Den ble lansert i april 2019 gjennom Nadobe-prosjektet (Nasjonal tjeneste for dokumentasjonsbevis) på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

E-bevis er den første versjonen av tjenesten som omhandler offentlige anskaffelser. Den gjør det mulig for norske offentlige oppdragsgivere å kontrollere dokumentasjon på norske leverandører i en offentlig anskaffelse og dermed ha bedre kontroll på hvorvidt de er seriøse eller ikke. Og den gjør datadelingen mellom partene enklere.

Datadeling forebygger økonomisk kriminalitet

For å forebygge arbeidslivskriminalitet er det etablert et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten. Samarbeidet har beregnet at useriøse og kriminelle aktører representerer så mye som mellom 12-60 milliarder kroner i unndratt skatt og avgifter til samfunnet. For å få bukt med dette er tjenester som eBevis viktig, og har vært etterspurt og ønsket blant næringsdrivende.

Et viktig mål for datadeling er nettopp å redusere markedet for kriminelle aktører, ved at det blir vanskeligere for useriøse å tilby sine varer og tjenester. Dette skal blant annet skje gjennom tiltak ovenfor offentlige oppdragsgivere, bevisstgjøring av forbrukere og styrking av samspillet med profesjonelle private innkjøpere.

Enklere med økt gjenbruk av data

Tjenesten eBevis driftes og forvaltes av Brønnøysundregistrene, hvor den tekniske løsningen leveres via Altinns datadelingskomponent. Denne formen for datadeling støtter opp om regjeringens digitaliseringsstrategi, som innebærer å bidra til en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.

Gjennom datadeling og utvikling av nye effektive digitale tjenester bidrar vi til økt gjenbruk av data og datadeling mellom parter. For Brønnøysundregistrene er dette enn viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Vi skal bidra til økt verdiskapning gjennom å være nasjonal registerfører og datakilde, samt forvalte registerdata på en måte som gir trygghet, orden og oversikt for næringslivet, frivillig sektor, innbyggere og offentlig sektor.

Veien videre

På oppdrag fra sine departementer er Brønnøysundregistrene og Skatteetaten bedt om å utarbeide et innspill til helhetlig rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon på tvers av opplysningskilder og brukergrupper. Innspillet skal leveres innen 1. oktober 2020.

Samtidig er neste versjon av eBevis-tjenesten under planlegging. Den vil inneholde flere nye beviskilder som vil gi ytterligere dokumentasjon og trygghet for den som gjennomfører et offentlig anbud. Noe som betyr at de seriøse i næringslivet står sterkere i konkurransen om å vinne anbud, samtidig som næringslivet sparer kostnader med færre byrder og belastninger. Med e-bevis slår vi altså to fluer i ett smekk.