Bruken av Altinn øker

Bilde til blogginnlegg om at bruken av Altinn økte i 2018

2018 var et godt år for digital samhandling via Altinn. Antall transaksjoner økte, samfunnet sparte milliarder og en rekke nye tjenesteeiere ble med i samarbeidet.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) mangedoblet antall transaksjoner via Altinn i 2018. Det skyldes spesielt tjenestene knyttet til digital sykmelding og inntektsskjemaet til NAV som bidro sterkt til økningen på over 10 prosent i skjema og meldinger – som endte på totalt rundt 66 millioner.

Figur 1 viser at rundt 45 millioner meldinger ble sendt ut fra etater og kommuner til privatpersoner og virksomheter i 2018. Ved å holde musepekeren over diagrammet framkommer mer informasjon om de enkelte tjenestene. Diagrammet kan også filtreres på etat (til høyre). For transaksjoner inn til etatene (leverte skjemasett), se fig. 2.

Siden Altinn åpnet rundt nyttår 2004 har 432 millioner skjemaer og meldinger passert via plattformen. Skatteetaten står fortsatt for en svært stor andel av transaksjonene. Samtidig er det noen millioner transaksjoner som står oppført på SKD som også går til NAV og SSB via A-ordningen. (Disse skulle egentlig stått som tjenesteeier «A-ordningen», men står foreløpig under SKD i diagrammene.)


Fig. 2 viser antall leverte skjemasett (transaksjoner inn) til tjenesteeierne i 2018. Vær oppmerksom på at antall leverte enkeltskjemaer er noen millioner høyere, siden ett skjemasett kan bestå av 5-6 ulike enkeltskjemaer. For eksempel regnes næringsoppgaven og personinntektsskjema som vedleggsskjemaer til skjemasettet Skattemeldingen for næringsdrivende (PSAN). Totalt ble det levert 20,7 millioner enkeltskjemaer via Altinn i 2018, som altså tilsvarer om lag 16 millioner skjemasett/transaksjoner.

Om lag 4,5 millioner nordmenn har en innboks i Altinn. Av disse var det 3,95 millioner unike brukere som var innlogget i Altinn minst en gang i fjor.

7 nye tjenesteeiere

Også antall tjenesteeiere i Altinn økte i fjor, fra 46 til 53. De sju nye tjenesteeierne er:

• Asker Kommune
• Enova
• Forsvaret
• Nasjonalbiblioteket
• Oljedirektoratet
• Oslo kommune
• Statens havarikommisjon for transport

Liste over alle tjenesteeiere finner du her.

Sparer milliardbeløp

I Altinns årlige næringslivsundersøkelse fra juni 2018 oppgir nærmere 1000 daglige ledere at de sparer i gjennomsnitt 30,89 minutter pr. skjema de sender via Altinn. Med totalt 20,7 millioner skjema minus 3 millioner privatpersonskjemaer og en timekostnad på kr 600,-, vil det gi innspart tidsbruk for næringslivet på om lag 4,5 milliard kroner årlig. (Da har vi ikke tatt med de som svarte nei på at næringslivet sparer tid.)

Bilde som viser diagram over hvor mye tid næringslivet oppgir å spare på bruk av Altinn.
Bilde som viser diagram over hvor mye tid næringslivet oppgir å spare på bruk av Altinn.

Figur 3 viser resultater fra næringslivsundersøkelsen fra juni 2018 (utført av Opinion). I gjennomsnitt oppgir næringslivet spart tidsbruk tilsvarende 30,89 minutter pr. skjema de sender inn via Altinn sammenlignet med de gamle, manuelle prosessene. Det gir en samlet innsparing for næringslivet på om lag 4,5 mrd. kroner årlig.

Sparte portokostnader utgjør også betydelige beløp for 66 millioner skjema og meldinger. Her er det vanskelig å si eksakt hvor store beløp det er snakk om, men vi snakker om et bruttobeløp et sted mellom ½ – 1 milliard kroner.

Fra digitalisering til digital transformasjon

I juni 2018 mottok Altinn Digitaliseringsprisen 2018 sammen med Finans Norge/Bits og Skatteetaten for løsningen «samtykkebasert lånesøknad». Finans Norge har beregnet de samfunnsøkonomiske gevinstene av samtykkebasert lånesøknad til 13 milliarder kroner i løpet av 10 år.

Selv om samfunnsøkonomiske beregninger er usikre anslag, kan vi uansett slå fast at det lønner seg for samfunnet å investere i digitalisering. Og gevinstene er spesielt store for løsninger som endrer og forenkler gamle, tungvinte prosesser.