Tilliten tar vi ikke for gitt

Inngangspartiet til Brønnøysundregistrene.

Vår nyeste brukerundersøkelse viser at både folk og virksomheter har svært høy tillit til oss. Vi jobber hver dag for at vi skal være en pålitelig datakilde og tjenesteyter.

Hvert år i 13 år har Brønnøysundregistrene sendt ut en brukerundersøkelse for å finne ut hvordan brukerne oppfatter oss. Undersøkelsen blir sendt ut av Opinion til et tilfeldig utvalg. I 2023 var det 2213 respondenter i målgruppene nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskaper, frivillig sektor, næringslivet generelt, profesjonelle brukere, offentlig sektor. I tillegg var det 401 respondenter fra befolkningen for øvrig, der alle har vært i kontakt med oss i en eller annen form.  

Fjorårets undersøkelse viser svært gode resultater. Over fire av fem brukere (84 prosent) har alt i alt et godt inntrykk av Brønnøysundregistrene.

Høy tillit 

En indikator som kan si noe om trygghet, er hvor stor tillit brukerne har til oss. Dette var et eget spørsmål i undersøkelsen, som viser at tilliten til Brønnøysundregistrene er svært høy. Blant virksomheter har hele 91 prosent full tillit eller ganske stor tillit. Tilliten blant befolkningen har økt signifikant, fra 85 prosent i 2022 til 92 prosent i 2023. Samtidig er det få eller ingen som svarer at de har lav eller ingen tillit.  Våre resultater skiller seg dermed fra resultatene i innbyggerundersøkelsen for 2024, som gjennomføres av direktoratet for økonomistyring (DFØ), der trenden er at innbyggerne får lavere tillit til offentlige etater. At så mange stoler på oss gjør oss stolte, og vi tar det ikke for gitt at så mange har tillit til vår etat.  

Kontakt og informasjon

De fleste brukerne har vært i kontakt med Brønnøysundregistrene via brreg.no eller gjennom å sende inn samordnet registermelding. Nettsiden vår er brukernes foretrukne kanal for veiledning, både for virksomheter og befolkningen. De profesjonelle brukerne kontakter oss i større grad på telefon. Når noen ringer er det oftest for å få informasjon om en sak under behandling.  

Det er få som synes det er vanskelig å forstå informasjon fra oss, men de som svarer at det er vanskelig syns det er utfordrende å forstå hvilken informasjon vi trenger fra dem, samt informasjonen i samordnet registermelding.  

Fire av fem brukere er fornøyd med nettsidene våre og mener at tjenestene er enkle å bruke. Nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskaper, samt frivillig sektor, er mer uenig i at sidene fungerer godt, mens de profesjonelle brukerne er mer fornøyde.  

Effektive tjenester

74 prosent av virksomhetene mener opplysninger fra Brønnøysundregistrene er nyttig for dem. Om lag halvparten svarer at de bruker våre data i samhandlingen med andre, og at data og tjenestene våre bidrar til at de sparer tid når de samhandler med andre aktører.   

De fleste brukerne syns det er enkelt å bruke tjenestene på brreg.no, at de er brukervennlige og at det er lett å forstå hvilken informasjon vi trenger fra virksomheten. To av tre (68 prosent) synes det er enkelt å fylle ut og sende inn samordnet registermelding, og dette er stabilt fra 2022 (67 prosent). De profesjonelle brukerne svarer i større grad at det var svært enkelt, slik de også svarte i 2022.   

Vi gjør flere ting som både hver for seg og i sum vil bidra til en mer effektiv brukerreise – det vil si at vi prøver å gjøre det stadig enklere for våre brukere. Blant annet gjennom å gjøre samordnet registermelding bedre, arbeide for å få flere til å bruke Digital selskapsetablering, ha faste tekster for næringskoding, og bruke et klart og lett forståelig språk.  

De færreste er misfornøyde med servicen vi tilbyr, men undersøkelsen viser at 36 prosent er uenige i at svartiden på telefon er kort, og 23 prosent er uenig i at saksbehandlingstiden er kort. Vi er opptatt av å bruke ressursene på en måte som gir kort saksbehandlingstid, og for øvrig sikre best mulig tjenester på digital veiledning.

Opplevd trygghet

For å måle opplevd trygghet spurte vi brukerne om datasikkerhet og datakvalitet. Datakvaliteten oppleves i stor grad høy, i form av at dataene er nyttige og tilgjengelige. 83 prosent mener at vi leverer data som ikke trenger etterprøving. 75 prosent mener dataene er oppdaterte. Dette tallet vet vi kan bli bedre, og vi forventer at den vil øke i takt med lavere saksbehandlingstid.  

Næringslivet opplever at vi har høy sikkerhet på tjenestene våre. De fleste mener at innrapporteringstjenestene er sikre og trygge å bruke, og at data blir lagret, behandlet og videreformidlet på en trygg måte. Hele 86 prosent føler seg trygg på at vi har gode systemer som hindrer misbruk av data. Det er tilsvarende resultater i befolkningen, selv om de ikke har besvart alle påstandene.