Tilda gjør det enklere!

Tilda er en ny datadelingstjeneste som forenkler både for næringsliv og tilsynene selv. Tilda gjør at tilsynsmyndighetene, alle brannvesen og el-tilsyn i Norge kan kobles tettere sammen digitalt.

Målet er at tjenesten skal bidra til mer risikobaserte, erfaringsbaserte og koordinerte tilsynsaktiviteter. Den nye datadelingstjenesten ble satt i drift 1.september 2021 og Brønnøysundregistrene har forvaltningsansvaret.

Seriøse bedrifter bør kontrolleres sjeldnere

I løpet av 2019 ble det iverksatt to ulike initiativ. Det ene initiativet kom ifra Nærings- og fiskeridepartementets forenklingsarbeid. Her var grunntanken at seriøse bedrifter som over tid viser god etterlevelse av regelverket, bør kontrolleres sjeldnere. Denne tanken skulle realiseres gjennom bruk av hverandres erfaringer og «risikobasert tilsynsvirksomhet».

Det andre initiativet var Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG) sitt behov for å erstatte sitt system, Felles tilsynsdatabase (FTD). En mer moderne løsning, med flere muligheter og færre begrensninger var målet. Initiativene ble slått sammen til et prosjekt «Deling av tilsynsdata», som igjen er opphavet til tjenestenavnet Tilda.

En rekke statlige tilsynsmyndigheter, Brønnøysundregistrene, Nærings- og fiskeridepartementet, Digitaliseringsdirektoratet, og Cubit (fagsystemleverandør for brannvesen og EL-tilsyn) jobbet sammen i prosjektet som utviklet tjenesten.

Datadelingstjenesten Tilda

Skissen over viser hvordan deling av tilsynsdata vil fungere i praksis. Ulike saksbehandlingssystemer hos de enkelte tilsynsmyndighetene kobles via API-er til data.altinn.no, som gir tilgang til API-er hos andre tilsynsmyndigheter, og mot diverse registre, som Enhetsregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret fra Brønnøysundregistrene, og andre nasjonale registre på sikt.

Formålet med prosjektet «Deling av tilsynsdata» var å bygge en arkitektur for deling av data, som skulle bidra til mer effektiv utnyttelse av ressurser hos både tilsynsmyndigheter, næringsliv og andre offentlige- og private virksomheter. Prosjektet endte opp med kombinasjonen data.altinn.no – Altinn sin datadelingskomponent – og Maskinporten.
Datadelingskomponenten er valgt for å ha en enkel utveksling av data mellom til dels svært ulike og etter hvert tallrike aktører. Maskinporten er valgt for å sørge for autentisering og tilgangsstyring på en effektiv og enhetlig måte. Til sammen gir dette en skalerbar og fleksibel løsning, som muliggjør bruk av data direkte fra de autoritative kildene i sanntid.

Bruker Felles datakatalog

En viktig forutsetning for Tilda er at det enkelte tilsyn tilrettelegger dataene sine for deling. Det gjør de ved å beskrive dataene som skal deles og vise sammenhengen og koblingen til Tilda ved hjelp av Felles datakatalog

Effekter av Tilda – forenkling for næringslivet

Deling av tilsynsdata vil gi et bedre grunnlag for å kunne utøve risikobaserte tilsyn. Dersom tilsynsmyndigheter har bedre kunnskap om virksomhetene vil treffsikkerheten for tilsyn øke, og de seriøse virksomhetene vil få færre tilsyn og dermed redusert tilsynsvirksomhet. Jo mer data som samles om tilsynsobjekter, jo mer effektiv kan en forhåndsvurdering bli. Gjennomføring av tilsynsvirksomheten vil bli enklere å planlegge med tanke på effekt og ressursbruk. Dette vil redusere belastningen for den delen av næringslivet som følger alle lover og regler.

I Tilda kan tilsynsmyndighetene få oversikt over planlagte tilsynsaktiviteter. Da har man mulighet for å koordinere tilsynsvirksomheten overfor tilsynsobjektet, sammen med andre tilsynsmyndigheter.  Dette vil være gi en stor forenklingsgevinst hos alle tilsynsobjekter, både private og offentlige. I tillegg vil tilgang til tilsynsrapporter og andre data gi økt kunnskap om tilsynsobjektet. Dette er med på å redusere behovet for innhenting av informasjon direkte fra tilsynsobjektet.

En mer effektiv tilsynsvirksomhet

Basert på et stadig bedre datagrunnlag og analyser av dette, vil tilsynsmyndighetenes ressurser bli brukt stadig mer effektivt. Tilsynene vil treffe bedre med sin virksomhet. Samtidig vil den aktiviteten som gjøres, enten selve tilsynet, eller veiledning/opplæring, kunne skreddersys for å gi enda større verdi. Tilsynsmyndighetene vil få bedre tilgang på kompetanse/erfaring, og lære stadig mer av hverandre gjennom deling av data. Større og bedre muligheter for planlegging av koordinerte aksjoner vil også gi muligheter for en større faglig tyngde med fokus på aktuelle tilsynstema. Raskere innblikk i, og bredere tilgang til tilsynsdata, vil gjøre at den som ønsker å nyttiggjøre seg erfaringer ser hvor utfordringene ligger. Store mengder relevante data, i sanntid, fra autorative kilder gjør det enklere og raskere og ta beslutninger, samt at behandlingsgrunnlaget vil bli kvalitativt bedre. Alt dette vil gi en stadig bedre regeletterlevelse, som jo er målet med all tilsynsvirksomhet

Synergieffekter

Tilda er tuftet på et samarbeid på tvers i offentlig sektor, og med næringslivet, hvor deling av data er driveren. Behov og utfordringer kommer opp i dialogen og møtearenaene. Erfaringer, løsninger og idéer deles og diskuteres. Gjennom dette samarbeidet ser vi nå ulike muligheter og synergieffekter vi tidligere ikke så for oss. Forhåpentligvis vil dette føre til enda større forenklingseffekter enn de som allerede er forespeilet. Ambisjonen vår er å hele tiden utvikle tjenesten og tjenestetilbudet, mens vi samtidig utnytter mulighetsrommet som deling av data gir i denne konteksten.

Tilda er i en tidlig driftsfase, hvor rundt 40 tilsynsaktører er tilkoblet tjenesten. Vi har til nå identifisert 87 tilsynsmyndigheter, i tillegg til 202 brannvesen og 111 el-tilsyn. Målet og ambisjonen vår er at alle de rundt 400 tilsynene i Norge kobler seg til Tilda. Dette arbeidet har vår førsteprioritet i tiden fremover.
Jo flere aktører som er med, jo større effekt og forenkling gir Tilda.