Smartere og sikrere deling av data mellom bedrifter i Norden

Direktørene for de nordiske registeretatene i Norge, Danmark, Sverige og Finland: Lars Peder Brekk, Katrine Winding, Annika Stenberg og Liisa Räsänena.
Direktørene for de nordiske registeretatene i Norge, Danmark, Sverige og Finland: Lars Peder Brekk, Katrine Winding, Annika Stenberg og Liisa Räsänena.

Direktørene for de nordiske registeretatene i Norge, Danmark, Sverige og Finland: Lars Peder Brekk, Katrine Winding, Annika Stenberg og Liisa Räsänena.

Et felles nordisk prosjekt vil gjøre det mulig for bedrifter å automatisk dele finansielle data seg i mellom, og med offentlige myndigheter.

Nordic Smart Government (NSG) er et nordisk prosjekt som ble startet i 2016 og støtter Nordisk Ministerråd sin ambisjon om at Norden skal bli en verdensledende digital og integrert region. Målet er å legge til rette for at finansiell data kan utveksles smartere, sikrere og raskere mellom bedrifter og myndigheter på tvers av de nordiske landene.

Bedriftenes innrapportering til det offentlige vil bli langt enklere sammenliknet med i dag og tilgang til bedre data vil gi økt effektivitet og bedre kontrollmuligheter. Dette vil styrke små og mellomstore bedrifter i Norge og føre til en utvikling av nye tjenester og produkter som vil gi økt konkurranseevne, vekst og utvikling i Norden.

Prosjektet har nylig fått tildelt finansiering på 28,5 millioner norske kroner gjennom Nordic Innovation og har et gevinstpotensiale for små og mellomstore bedrifter i Norden på 250 milliarder norske kroner pr år, om en tiårs periode, ifølge en rapport fra Ernst & Young. (https://nordicsmartgovernment.org/)

Det er registerforvaltningen i de fem nordiske landene som er involvert i prosjektet. Fra Norge deltar Brønnøysundregistrene. Nordic Smart Government var et av temaene på Nordic Business Register Conference i Brønnøysund i slutten av mai, hvor de nordiske søsterorganisasjonene til Brønnøysundregistrene deltok.

Norden i særstilling

Norden er i unik posisjon med sin høye digitale omstillingsevne og den høye tilliten myndighetene har i befolkningen. Dette gir denne regionen en avgjørende fordel sammenliknet med resten av verden. Målet er en integrert nordisk region uten grensehindringer mellom virksomheter og det er viktig å sikre at dette nordiske samarbeidet kan videreføres.

Nordic Smart Government 3,0, ble lansert av de nordiske næringsministrene i Stockholm 15. mai. Arbeidet med prosjektet vil kreve et tett og godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å legge til rette for juridisk rammeverk og løsninger. Dette samarbeidet vil involvere departementer, etater, regnskapsførere, revisorer og systemleverandører.

Unik sømløs flyt av data

Automatisk deling av finansiell data mellom bedrifter og myndigheter vil føre til en utvikling av nye tjenester og produkter som vil gi økt konkurranseevne, vekst og utvikling i Norden. Erhvervsstyrelsen representerer Danmark i det nordiske prosjektet.
– Dette er et unikt prosjekt, sier Carsten Ingerslev, kontorsjef i Erhvervsstyrelsen i Danmark, som deltok på konferansen.