Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet

Vet du at offentlige virksomheter i Norge anskaffer varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert år?
eBevis er en tjeneste som forenkler dette arbeidet og har blitt enda bedre med nye datasett fra Enhets- renholds- og bemanningsregisteret!

eBevis er en datadelingstjeneste fra Brønnøysundregistrene, som fra den ble satt i drift våren 2019 har gitt forenkling for alle parter ved innkjøp i offentlig sektor.
Det er fordi at informasjon kan hentes i sanntid direkte fra datakildene uten at tilbydere i næringslivet trenger å bruke tid på dette. Dette gir store gevinster for næringslivet og har stor betydning for tidsbruk og derved ressursbruk i offentlig sektor.
Har du ikke hørt om eBevis før? – les mer under.

Samarbeid

Hvordan blir en slik tjeneste skapt? Først og fremst ved å lytte til våre brukere, som ønsket seg sterkt en mindre komplisert prosess, og så ved et godt samarbeid mellom flere offentlige virksomheter.
Brønnøysundregistrene har ansvaret for drift og forvaltning og leverer data til eBevis. Vi jobber tett sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring som faglig premissgiver. Skatteetaten er vår alles dataleverandør innen seriøsitetsinformasjon og Digitaliseringsdirektoratet ved Altinn står for tjenestens tekniske plattform. Se gjerne data.altinn.no.

God forvaltning

Hvorfor en slik tjeneste er så viktig er fordi at vi i det offentlige kjøper inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert eneste år. Samfunnet forventer naturlig nok at disse ressursene skal forvaltes på best mulig måte. Næringslivet og samfunnet forventer at innkjøpsrutinene skal bidra til like konkurransevilkår.
eBevis bidrar også til å redusere arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet ved god oversikt over de som tilbyr tjenester, slik at useriøse aktører avdekkes. Det er viktig å ha med seg at A-krim (arbeidslivskriminalitet) er beregnet å koste samfunnet minst 28 milliarder kroner årlig.

Utvidelser i mai

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre eBevis og i mai i år fikk vi lanserte nyheter i tjenesten. eBevis ble utvidet med ytterligere informasjon som kreves i anskaffelsesprosessene i offentlig sektor.
For det første har vi i Enhetsregisteret fått registrert roller, det vil si om en person er for eksempel innehaver, daglig leder eller styremedlem. Dette er en forbedring, fordi vi digitalt kan vise hvem som er ansvarspersoner og det er et krav i anskaffelesprossen. Det kan også ellers være et behov for å vite om personer bak et anbud har heftelser på seg.

Nytt fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet, som forvalter flere godkjenningsregister, vil fra i mai levere informasjon fra Renholdsregisteret og Bemanningsforetaksregisteret til eBevis.
Førstnevnte register viser alle renholdstjenestevirksomhetene som er godkjent av Arbeidstilsynet. Det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning, og dette gir altså mulighet for å følge opp A-krim innen dette området.
I Bemanningsforetaksregisteret skal all virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge være registrert.  Det er forbudt å kjøpe bemanningstjenester fra virksomheter som ikke er oppført i dette registeret, noe som blant annet handler om å følge lover, regler og lønnspolitikk.

Anskaffelser for privat sektor ?

Frem til nå handler eBevis om anskaffelser i det offentlige. Det utredes for tiden om eBevis kan gjelde for anskaffelser i privat sektor. Da vil tjenesten også vil kunne hjelpe forbrukere til å undersøke om aktuelle tilbydere av produkter og tjenester er seriøse aktører, noe som vil gi en trygg handel.
eBevis vil også kunne bidra til at private næringsdrivende kan synliggjøre for markedet at de følger gjeldene regelverk for næringsvirksomhet i Norge, og dermed kunne bidra til like konkurransevilkår
For å kunne tilby eBevis til forbrukere og anskaffelser i privat sektor vil det kreve endring av regelverket. Brønnøysundregistrene og Skatteetaten er i et samarbeid hvor det utredes muligheter for regelverksutvikling slik at man kan frigi såkalt seriøsitetsinformasjon som middel i kampen mot økonomisk- og arbeidslivskriminalitet.
Dersom regelverket åpner for deling av data utover anskaffelser i offentlig sektor, er det stort potensiale for å utvikle datadelingstjenester som medfører forenklinger og store samfunnsøkonomisk gevinster i samfunnet. Med andre ord, det er viktig å løse det juridiske for å få start på et viktig arbeid.

eBevis – Videre utvikling

Det er under kontinuerlig vurdering om hvilke andre datakilder som kan kobles i eBevis. Aktuelle kilder kan være andre godkjenningsregistre, konsesjoner, løyver, sertifisering og lignende.  Det er også krav om at man i offentlige anskaffelser har plikt til å avvise leverandører som er rettskraftig dømt for enkelte straffbare forhold, slik at bøte- og strafferegisteret kan være aktuell datakilde dersom regelverket åpner for dette.

Bærekraft

Et annet område eBevis kan bli viktig innen er bærekraft. På sikt er det mulig å benytte datakilder som indikatorer på leverandørenes bærekraft og klimavennlig drift, slik at kvalitet og pris ikke er eneste måleparameter.
Særlig viktig kan dette bli for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer, som har plikt til å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger.
Samtidig opplever samfunnet en økende trend i at oppdragsgivere stiller strengere krav til sine leverandører knyttet til innkjøp, og dette vil på sikt kunne medføre bærekrafts-krav som vil være en faktor når det gjelder å vurdere om leverandørene er konkurransedyktig på dette området. Eksempel på dette er krav om redusert matsvinn hos matleverandører eller krav om kjøretøy med lave utslipp ved avtaler om transport. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet råd for å følge regelverket for å ivareta samfunnsansvar og annen informasjon som er spesielt relevant for anskaffelser av et utvalg varer og tjenester. Dette kravet åpner for en vurdering av datakilder som sikrer bærekraftige valg i en anskaffelse.

De gode innkjøpene skapes gjennom et samarbeid med forbrukerne, det offentlige og næringslivet, og god utvikling av våre tjenester gir stor verdi for hele samfunnet!

Dette er eBevis

eBevis er en tjeneste fra Brønnøysundregistrene som forenkler for alle parter ved innkjøp i offentlig sektor.
Informasjonen som hentes inn baserer seg på leverandørens europeiske egenerklæringsskjema (ESPD-erklæring), som er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier, og at det ikke foreligger avvisningsgrunner på grunn av forhold ved leverandøren.
eBevis-tjenesten er en forenkling og tidsbesparende for oppdragsgiverne fordi bevisene ikke lenger må hentes inn manuelt slik at leverandørene slipper å levere krevd dokumentasjon fra offentlige virksomheter.
eBevis er tilgjengelig gjennom oppdragsgivers fagsystem, typisk et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) eller et kontraktsoppfølgingssystem (KAV).

Handlingsrommet for useriøse/kriminelle aktører begrenses i stor grad ved at dokumentasjonene innhentes direkte fra datakilden, hvilket medfører:

  • Det er umulig å forfalske dokumenter
  • Oppdragsgiver kan innhente dagsfersk informasjon
  • Terskelen blir mindre for oppdragsgiver knyttet til å innhente oppdatert dokumentasjon underveis i prosjektet/kontraktsperioden

Dette fører til at det blir vanskeligere for leverandører å ikke tilfredsstille krav til skatt, merverdiavgift og signatur, godkjenninger og lignende

eBevis gir tilgang til følgende informasjon :

Brønnøysundregistrene
  • Grunndata fra enhetsregisteret (Organisasjonsnummer, navn, registreringsdato mm)
  • Statusinformasjon (MVA-registrert, innrapportert årsregnskap, under avvikling/konkurs)
  • Firmaattest (Lenketjeneste – PDF)
  • Fullstendig årsregnskap siste fem år (Lenketjeneste – PDF)
Skatteetaten (Krever samtykke/fullmakt fra tilbyder)
  • Restanser (Forfalte, ubetalte skatter og avgifter)
  • Opplysninger fra MVA-registeret
  • Arbeidsgiveravgift (Grunnlag og innbetalt avgift)
  • Oppdragsregisteret (Informasjon om oppdrag fra utenlandske virksomheter)