Nå realiseres Altinnstrategien

Produktstrategien beskriver de tekniske forutsetningene for å realisere «Altinn for en ny tid». Gode grensesnitt, selvbetjening og frittstående plattformprodukter skal lette digital kommunikasjon for Altinnbrukerne og for tjenesteeierne selv.

Altinnstrategien «Altinn for en ny tid» ble vedtatt i 2016 og ligger til grunn for all videreutvikling av plattformen de nærmeste årene. Der denne strategien forteller mye om hva vi skal oppnå, er det Produktstrategiens oppgave å konkretisere hvordan vi skal utvikle Altinnplattformen for å komme dit.

Etter mange grundige innspill og utkast, og behandling i Altinns videreutviklingsråd og Styringsråd, har vi fått aksept for en ambisiøs konkretisering av framtidas Altinnplattform.

Nye (og kjente) produkter

Produktstrategien vil sikre frittstående produkter som kan brukes i Altinn-miljøet eller i samspill med andre plattformer – hos den enkelte tjenesteeieren eller i private så vel som i offentlige sektorielle plattformer. For våre nærmeste samarbeidsparter og andre som følger Altinn-miljøet tett, er det neppe mange overraskelser i Produktstrategien. Tankene her ligger allerede til grunn for en mengde aktiviteter, prosjekter og planer både hos oss og hos tjenesteeierne:

Arbeidet med Altinn Tjenester er ganske godt kjent. Satsingen «Altinn Tjenester 3.0» er det viktigste premisset for å modernisere utviklingsmiljøet for å lage tjenester og kjøretidsmiljø for å kjøre dem. Å realisere dette er helt avgjørende for å understøtte de brukeropplevelsene som i dag forventes av digitale tjenester, for eksempel støtte for mobiltelefon og nettbrett, fullverdig universell utforming og moderne avanserte skjemaer.

Altinn Autorisasjon handler om tilgangsstyring og -kontroll og styrer blant annet hvem som skal kunne gjøre hva med hvilke data på hvilke tidspunkt og i hvilken hensikt. Her er samtykkefunksjonaliteten sentral. Produktstrategien beskriver en videreutvikling av tidsbegrenset samtykke, realtime registeroppslag og tilgang til grunndata fra flere registre.

Integrasjon har alltid vært et sentralt element i Altinn. Produktstrategien gir Altinn Integrasjon en ambisjon om å bli det sentrale navet for tverrsektoriell informasjonsutveksling internt i det offentlig og mellom offentlige og private virksomheter og personer. I dette bildet må integrasjon ses i samspill med autorisasjon og informasjonsforvaltning.

Altinn infrastruktur består rent fysisk i hovedsak av de tekniske komponentene som er nødvendig for å utøve funksjonen Altinn – brannvegger, servere, nettverk og lagring – og driftes av en driftsleverandør. Ønskede «skyegenskaper», tilgjengelig via nettverk uavhengig av terminal, forutsetter videreutvikling av Altinn infrastruktur (f. eks. skalerbar kapasitet, dynamisk ressursdeling og selvbetjening).

For begge parter i dialogen

Der Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge framhever «Brukeren i sentrum» som en av fem hovedprioriteringer, har Altinn definert «Brukerorientering» som ett av fire strategiske satsingsområder. Altinnstrategien er i sin helhet et godt svar på kravene i Digital agenda, og Produktstrategien tar dette et skritt lenger.

Ny tjenesteutviklingsløsning blir et sentralt verktøy, men også samtykkefunksjonalitet, Altinn app og API for tilgjengeliggjøring i andres systemer og portaler er viktig for å gi bedre brukeropplevelser.

Digital agenda har også prioritert «Effektiv digitalisering av offentlig sektor», som tilsvarer Altinnstrategiens «Støtte til myndighetsutøvelse». Selvbetjening, frittstående produkter, mer fleksibel bruk av Altinn og bedre samspill med andre felleskomponenter er noen stikkord for hvordan dette er ivaretatt i Produktstrategien.

Uavklart framdrift

Det er krevende å tidfeste realiseringen av Produktstrategien. Konkrete veivalg må vente på framdrift utenfor vår kontroll, for eksempel politiske beslutninger om skyløsninger. Videre er vi avhengig av finansiering som alltid vil være gjenstand for politiske prioriteringer for det enkelte budsjettåret. Strategien har en tidshorisont på fem år med fokus på de nærmeste to årene. Den må endres og tilpasses de rammebetingelsene som til enhver tid er gitt.

Produktstrategien er tilgjengelig for alle på www.altinndigital.no. Der finner du også den overordnede Altinnstrategien.