Forsinket Altinn-satsing = forsinket digitalisering

Flere medieoppslag de siste ukene har påpekt at Altinn trenger penger til modernisering. Det stemmer, men enda viktigere er det å se de store gevinstene Altinn har bidratt til – og de enda større gevinstene Altinn vil utløse i tiden framover.

I den ferske Doing Business 2017-undersøkelsen, som Verdensbanken utfører i 180 land, har Norge nylig klatret fra en solid 8. plass til en enda bedre 6. plass. Det betyr at Norge rangeres som det sjette beste landet i verden å drive næringsvirksomhet i. En viktig del av undersøkelsen kalles Paying Taxes 2017 hvor PwC måler hvor mye tid en mellomstor bedrift bruker på skatte- og avgiftsrapportering.

Faksimile av Aftenpostens nettutgave 3. januar 2017Bilde: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Aftenpostens nettugave  3. januar 2017

Ytterpunktet i undersøkelsen er Brasil der referansebedriften bruker mer enn 2 000 timer årlig på skatterapportering. I Norge bruker samme bedrift 83 timer per år. Det er under halvparten så mange timer som gjennomsnittet i Europa. Resultatene understreker betydningen av Skatteetatens digitaliserings- og forenklingsarbeid de siste 15 årene. At så godt som 100 prosent av norsk næringsliv velger digital dialog via Altinn, gir norsk næringsliv en klar konkurransefordel.

Store samfunnsmessige gevinster

Over 300 millioner skjemaer og meldinger har passert via Altinn. Næringslivet oppgir selv at de sparer så mye tid per rapportering at spart arbeidstid alene utgjør 1–2 milliarder kroner årlig. Da er spart porto ikke regnet inn, og heller ikke hvor mye det offentlige sparer, som antas å ligge i samme størrelsesorden.

Tidligere skattedirektør Svein Kristensen uttalte for 7-8 år siden at uten den digitale dialogen med skatteyterne gjennom Altinn, hadde Skatteetaten måttet ha minst 800 flere ansatte. Etter dette har Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå innført A–ordningen, som i stor grad automatiserer innrapportering av 5 skjemaer til 3 etater. Et stort flertall av arbeidsgiverne rapporterer nå maskin-til-maskin når de kjører lønn – direkte fra lønns- og personalsystemene via Altinn og videre til de tre etatene.

Også Brønnøysundregistrene har spart mange årsverk på at 100 prosent av regnskapsrapportering og konkursbehandling går via Altinn, mens 9 av 10 registreringer av foretak skjer digitalt.

Brukerstyrt samtykke – en Game Changer innen digitaliseringen

I februar 2016 lanserte Altinn ny funksjonalitet på plattformen som vi tror kan bli en «game changer» i digitaliseringsarbeidet: brukerstyrt samtykke til deling av data. Funksjonaliteten bygger på et nytt og uvant prinsipp for forvaltningen, nemlig at brukeren gis rett til å dele data som offentlige etater har samlet inn om dem. Finans Norge har sett nærmere på 29 situasjoner der brukerstyrt samtykke kan brukes og beregnet at dette kan gi milliardgevinster i årene framover.

Brukerstyrt samtykke til deling av informasjon kan gjøre en rekke tungvinte prosesser enklere, for eksempel at du fortsatt må sende inn lønnsslipper og kopi av selvangivelsen når du søker om lån. Det handler om utveksling av strukturerte data som muliggjør 100 prosent maskinell behandling. Samtykke-komponenten i Altinn er resultat av aktivt privat-offentlig innovasjonssamarbeid. Utviklingskostnader på rundt 2 millioner kroner og samfunnsmessige gevinster i milliardklassen betyr formidabelt nytte/kost-forhold.

En solid og sikker plattform

Enkelte medieoppslag den siste tiden har sådd tvil om Altinn-plattformens framtid. Disse spekulasjonene stemmer ikke. Altinn er en svært sikker og solid IT-plattform underlagt strenge krav i Sikkerhetsloven. All utvikling og drift skjer i Norge. Altinn er offentlig eid, men det norske IT-markedet står for både drift, forvaltning og videreutvikling. Skatteetaten satser sterkt på Altinn og vil eksempelvis i 2017 gå over til å benytte Altinn til å styre autorisert tilgang til data fra Folkeregisteret.

Altinn vil i tiden framover gjennomgå store forbedringer i design og brukervennlighet. Nye komponenter utvikles som åpen kildekode, og hele IKT-næringen inviteres til å bygge gode tjenester på plattformen. Det stemmer, som omtalt i media, at dette vil dra lenger ut i tid på grunn av forsinket finansiering. Dette er uheldig og fører til at det vil ta lenger tid før regjeringen når målene i Digital agenda. Uansett vil både Brønnøysundregistrene og de statlige og kommunale tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet jobbe hardt for at Altinn holder stillingen som en av verdens mest vellykkede plattformer for forenkling, forbedring og fornying av offentlig sektor – til beste for innbyggere og næringsliv.