Forenkling for samfunnets beste

Skal vi lykkes med forenklingsarbeidet på en slik måte at offentlig sektor framstår som brukervennlig og kundeorientert, er vi helt avhengig av å tenke tverretatlig. Ikke nok med det. Vi må sette brukerne i sentrum og etablere et nettverk og en dialog der vi sammen jobber mot felles mål. Vi må være opptatt av å se mulighetene, og ha gjennomføringskraft til realisere forbedringstiltakene innen fornuftig tid.

Brønnøysundregistrene ønsker å ta rollen som forenklingsetaten i Norge. Derfor har vi også dedikerte ressurser til dette arbeidet. Vi er i gang. Behovet for et enklere samfunn for brukerne er udiskutabelt. Men problemet har blant annet vært å forankre dette arbeidet på en slik måte at gjennomføringskraften er stor nok.

Norsk offentlig sektor skal være en tjenesteleverandør til næringsliv og befolkning. I tillegg har offentlig sektor et stort behov for systemer og strukturer som kan dele relevant informasjon. Hverken innbyggere eller næringsliv skal bruke tid på å rapportere samme opplysninger flere ganger, alt etter hvilken offentlig instans som etterspør opplysninger. Det skal sikre at belastingen for innbyggere og næringsliv reduseres og oppmerksomheten rundt verdiskaping og effektivitet økes. Det er ikke Brønnøysundregistrene som alene skal gjennomføre forenklingstiltakene. Vi skal være etatenes medspiller, og bidra til å synliggjøre forbedrings- og forenklingstiltak.

I arbeidet for et enklere samfunn legger vi stor vekt på samspillet mellom næringsliv og forvaltning. Gjennom dette samarbeidet vil vi identifisere tiltak, bidra til prioritering og være med å følge opp slik at vedtatte forenklingstiltak faktisk blir gjennomført, og på en slik måte at brukerne faktisk opplever en enklere forvaltning.

Etatene besitter svært stor faglig kompetanse. Men silotenkingen innen forvaltningen er på mange måter forenklingsarbeidets store utfordring. Vi har som mål for vårt arbeid å være etatenes naturlige valg av samarbeidspartner for oppnå samhandling og forenkling for næringslivet. Samtidig kan vi bidra til å etablere strukturer for forenklingsarbeidet som ivaretar behovet for handling.

Jungelen av regler og forordninger er en åpenbar kritisk faktor for økt effektivitet og dermed økt verdiskaping for næringslivet. Gjennom å ta rollen som forenklingsaktør vil Brønnøysundregistrene være en pådriver og følge opp nødvendige regelverksendringer. Det er også et mål at vi gjennom vårt samarbeid med næringslivet og næringslivets organisasjoner skal identifiserer forenklingstiltak gjennom regelendringer, og sørge for en metodikk som tydelig viser hva som er foreslått av endringer, hvilke prioriteringer som er gjort og hva statusen i forhold til beslutningsprosess og gjennomføring faktisk er.

En interessant observasjon er at en i flere land i Europa nå måler «opplevelsen» av et gitt antall prosesser som innbyggere ofte må forholde seg til. Gjennom dette arbeidet kommer mange gode brukerinnspill og signaler om hvordan innbyggere opplever en tjeneste. Det er ofte en svært god sammenheng mellom en effektiv forvaltning og gode brukeropplevelser. Det å skape gode prosesser som bruker/gjenbruker informasjon og tør og se tverrsektorielt blir en svært spennende side ved effektivisering- og forenklingsarbeidet i årene som kommer.

Vårt mål er også at vi bidrar til å skape forenkling gjennom økt digitalisering, og sikre at relevant informasjon til enhver tid er oppdatert og tilgjengeliggjort for dem som skal ha informasjonen.

Vi er godt i gang med vårt arbeid. Som en tverrsektoriell etat har vi de beste forutsetningene for å lykkes. Så er det selvsagt slik at vi er avhengige av omgivelsene for å nå vedtatte politiske mål. Det gjelder både samarbeidet med andre etater, samarbeidet med næringslivet og samarbeidet mellom ulike departement. Men aldri før har viljen til forenkling og forbedring væt større enn nå. Det gir oss et godt utgangspunkt. Men behovet for en koordinerende og utviklende kraft er stort. En kraft som har samfunnets og innbyggernes beste som det fremste målet. Den rollen vil Brønnøysundregistrene ta. Vi er opptatt av å levere, til beste for norsk næringsliv og samfunnet om helhet.