Brønnøysundregistrene har valgt nye leverandører for Altinn

Fem leverandører skal drifte, forvalte og videreutvikle Altinn de neste fire til åtte årene.

Gjeldende avtaler med Accenture AS på forvaltning og videreutvikling og Basefarm AS på drift går ut i 2016. Etter en anbudskonkurranse med forhandling, tildelte Brønnøysundregistrene 1. juni 2015 følgende nye kontrakter:

Videreutvikling av Altinn (parallelle rammeavtaler): Accenture AS, Capgemini Norge AS og Sopra Steria AS
Forvaltning av Informasjonsportalen: Bouvet Norge AS
Drift av Altinn: Basefarm AS
Forvaltning av Altinn (inkl applikasjonsdrift): Accenture AS

En samfunnskritisk løsning

Bruken av Altinn øker stadig. Det passerte over 36 millioner skjemaer og meldinger gjennom Altinn i 2014 – en økning på 23 prosent fra året før.

Altinn er i så måte en meget viktig del av det offentlige Norges digitale infrastruktur, og er både virksomhetskritisk for tjenesteeierne og samfunnskritisk. Dette har vært en faktor som har preget arbeidet med anskaffelsen. Det innebar blant annet at det ble stilt vesentlig strengere krav til sikkerhet og test og kvalitetssikring enn ved de fleste konkurranser.

God anskaffelsesstrategi gir gode resultater

I forkant av utlysningen av konkurransen ble det lagt ned et betydelig arbeid i en etablering av en detaljert anskaffelsesstrategi, som lå til grunn for gjennomføringen og styringen av konkurransen.

Anskaffelsesstrategien har vært en viktig bidragsyter i at de nye kontraktene sikrer økt kvalitet og mer effektiv og forutsigbar bruk av det offentliges midler.

Anskaffelsesstrategien har hatt følgende overordnede mål:

 • Å sikre kontinuitet for tjenester i Altinn
 • At leverandører skal gis insentiver til å levere med høy kvalitet, både i form av økt kvalitet i leveranser og kode, og i kostnadseffektivitet.
 • Avtalene skal ta høyde for Altinns strategiske behov
  • Sikre mulighet for mulige strategiske løsningsmessige grep, sikre kapasitet og kompetanse hos leverandører og i Altinn-forvaltningen, samt at avtaler skal være tilpasset forvaltningsorganisasjonen.
 • Det skal legges til rette for ytterligere konkurranse om tjenesteleveransene til Altinn
  • Markedsprisede avtaler, flere leverandører, sikre bredere kompetanse i markedet, unngå låsing til enkeltleverandører og legge til rette for enklere fremtidige bytter av leverandører.

Fikk gode tilbud

Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført en anskaffelse med stor interesse i markedet på alle tjenesteområdene. Etter avsluttede forhandlinger mottok Brønnøysundregistrene endelige tilbud fra følgende tilbydere:

Videreutvikling av Altinn (parallelle rammeavtaler): Accenture AS, Capgemini Norge AS, Evry Norge AS og Sopra Steria AS
Forvaltning av Informasjonsportalen:
Bouvet Norge AS, Creuna AS og Evry Norge AS
Drift av Altinn:
Basefarm AS, Evry Norge AS og CSC Norge AS
Forvaltning av Altinn: Accenture AS og Capgemini Norge AS

Leverandørene har lagt ned et stort arbeide i å levere gode tilbud, som har blitt vesentlig forbedret i forhandlingsløpet. At vi fikk tilbud fra så relevante og motiverte tilbydere bidro til god gjennomføring av konkurransen.

Konkurransen har virket

I tillegg til arbeidet med anskaffelsstrategien, har Brønnøysundregistrene prioritert å lage et godt og presist konkurransegrunnlag, ha et samkjørt og kompetent forhandlingsteam og legge opp til en forutsigbar og transparent prosess for tilbyderne.

Konkurranse med forhandlinger som prosedyre for anskaffelsen har bidratt vesentlig til etablering av kontrakter med optimalisert kvalitet og totalkostnad. Vi har sett at kvaliteten på tilbudene har blitt bedre (og jevnere), mens totalkostnadene ved avtalene har blitt (til dels vesentlig) lavere enn i de opprinnelige tilbudene. Etter forhandlingene gjenstår det heller ingen vesentlige forbehold.

Hvis det ikke kommer inn klager på tildelingene, vil avtalene bli etablert senest 1. juli 2015. Etter en etableringsperiode, skal avtalene være operative fra sommeren 2016. Samlet årlig verdi for avtalene, er grovt estimert til totalt å være i størrelsesordenen 93 til 124 millioner kroner eks. mva.

Gjelder i inntil åtte år

Alle kontraktene er tildelt ut fra hvilke tilbud som samlet sett er økonomisk mest fordelaktig for de ulike tjenesteområdene. Vurderingen av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig, er gjort ut fra tildelingskriteriene kvalitet og totalkostnad. For rammeavtalene på videreutvikling var vektingen 65 prosent for kvalitet og 35 prosent for totalkostnad, for kontraktene på de øvrige tjenesteområdene var vektingen 70 prosent for kvalitet og 30 prosent for totalkostnad. Alle avtaler er gjort for fire år. Videreutviklingsrammeavtalene kan forlenges med ett år, mens øvrige kontrakter kan forlenges med inntil fire år (2+2 år).

I tillegg til avtalene på de enkelte områdene, er samarbeidet mellom partene regulert i en Koordineringsavtale:

 • Pålegger god samhandling mellom leverandørene.
 • Plikt til å tenke helhetlig og planlegge koordinering med de andre leverandørene.
 • Koordineringsavtalen går foran de andre avtalene.
 • Brudd på samarbeidsplikt medfører erstatningsansvar og blir prikkbelastet i henhold til de respektive Leveranseavtalene.
 • Alle har plikt til feilsøking og feilretting, kostnad belastes ansvarlig Leverandør