Look to Gov.uk – slå sammen Altinn.no og Norge.no!

Bilde av toppen på det britisk forvaltning sitt felles nettsted Gov.uk.

Tiden er inne for å bygge et «Gov.uk Light» i Norge. Vi bør starte med det selvsagte – å lage en felles portal for innbyggertjenester og næringslivstjenester.

E-forvaltningsmiljøer verden over har latt seg imponere over hva den handlekraftige e-forvaltningsetaten Government Digital Services har gjort i Storbritannia – og spesielt opprettelsen av Gov.uk som en fellesoffentlig portal på tvers av offentlig sektor.

forside_govUKIllustrasjon: Gov.uk erstattet borgerportalen Directgov og næringslivsportalen Business Link, da den gikk på lufta i 2012. På forsiden finner du innbygger- og næringslivstjenester i en salig blanding – og tjenester i den store gråsonen mellom innbygger og næringsliv.

Da DIFI besluttet å legge ned Minside.no i 2012, sa Hans Christian Holte at vi bør satse på delfiner, og ikke på hvaler. Året etter var Gov.uk invitert til Digitaliseringskonferansen for å snakke om den største blåhvalen e-forvaltningsmiljøet noen gang har sett. I denne artikkelen vil jeg drøfte innholdsstrategien til Gov.uk sammenlignet med Altinn.no – og også litt om Norge.no. Og ikke minst vil jeg begrunne hvorfor jeg mener det er på tide å slå sammen Altinn.no og Norge.no.

Mye til felles…

Det ikke alle er klar over, er at Altinn.no og Gov.uk har mye til felles, ikke minst på innholdsstrategi. Vi tenker mye likt og følger mange av de samme hovedprinsippene:

Både Gov.uk og Altinn.no:

 • presenterer vanskelig regelverk på en forståelig måte
 • følger «helhetsprinsippet» for kommunikasjon, det vil si å informere om regelverk på tvers av etatsgrenser
 • samler offentlige tjenester på ett sted
 • satser på konsistent brukergrensesnitt, det vil si at tjenestene er bygd opp etter felles design for at brukerne skal slippe å måtte lære seg nye måter å navigere og agere på i ulike tjenester. I Norge ble ELMER-retningslinjene utformet allerede for 13-14 år siden.
 • satser på servicedesign, der hovedprinsippet er at brukerne skal være mest mulig selvhjulpne, men hvor alle kontaktpunkter med brukerne inngår i den totale brukeropplevelsen («kundereisen»).
 • Samhandling på tvers av etatsgrenser og forvaltningsnivåer. Dette henger sammen med helhetsprinsippet som beskrevet tidligere, men her snakker vi ikke bare om informasjon, men om transaksjonstjenester og elektronisk dialog.
 • Både Gov.uk og Altinn.no er utpekt til å være nasjonalt kontaktpunkt for EUs tjenestedirektiv og EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

grunnprinsipper_statlig-kommstrategiIllustrasjon: Fire av de fem hovedprinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken ligger som hjørnesteiner i Altinns innholdsstrategi – mens helhetsprinsippet er selve grunnsteinen.

Litt historikk

Altinn startet i 2003 som en ren transaksjonsportal med noen få informasjonssider før innlogging til skjemaene og tjenestene. Samtidig eksisterte allerede nettstedet SpørOSS, som var et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregistrene, Rikstrygdeverket (nå NAV) og Arbeidstilsynet.

Målet med SpørOSS var nettopp å følge helhetsprinsippet og forklare regelverket næringslivet må forholde seg til på en forståelig (ikke-jussisk) måte og i tråd med helhetsprinsippet – men kvalitetssikret av regelverksforvalteren. SpørOSS var på sett og vis et klarspråk-initiativ som ble startet flere år før Klarspråk-prosjektet ble etablert.

Næringsdepartementet hadde også gitt støtte til at stiftelsen VINN i Narvik kunne starte portalen www.bedin.no (red anm ’23: nå finnes den på https://www.altinn.no/starte-og-drive/), som hadde mye av det samme formålet som SpørOSS, men som var mer omfattende. Bedin inneholdt informasjon om støtteordninger for næringslivet, guider og dokumentmaler og telefontjenesten Narvik-telefonen.

Og i 2008 åpnet næringsminister Sylvia Brustad portalen Bedriftshjelp.no, som en veileder inn i jungelen av statlige støtteordninger – det statlige virkemiddelapparatet. Brønnøysundregistrene fikk i oppgave å forvalte den nye portalen.

spor-oss_bedin_bedr-hjelpIllustrasjon: SpørOSS-portalen ble lagt inn i Altinn i 2007. Bedin og Bedriftshjelp ble lagt inn i 2011. Informasjonen om å starte og drive bedrift er koblet til skjemaene og tjenestene i Altinn via emnekart.

Altinns innholdsstrategi

I perioden 2007-2011 ble innholdet fra portalene SpørOSS, Bedin og Bedriftshjelp.no samordnet og lagt inn i Altinn – under toppfanen «Starte og drive bedrift».

Portalsamordningen i Altinn var forankret i en innholdsstrategi som i hovedsak bygger på to viktige strategier:

EEN_handlingplan_2005-2009                 naeringrett-på-internettIllustrasjon: Handlingsplanen og strategien som danner grunnlaget for innholdsstrategien i næringslivsportalen Altinn.

Børge Brendes handlingsplan fra 2005 er kanskje den beste e-forvaltningsstrategien som er blitt lagt fram i Norge til dags dato. Om informasjon til næringslivet heter det:

«I løpet av 2008 skal all informasjon som dekker næringslivets behov for kunnskap om offentlige ordninger, regelverk osv. være tilrettelagt på en brukervennlig måte for enkelt søk/gjenfinning på nett. Informasjonen skal samordnes og koordineres slik at næringslivet lett kan finne frem til oppdatert og kvalitetssikret informasjon. Generell informasjon skal være tilrettelagt i Altinn. Annen informasjon skal kunne nås via gode henvisninger/linker fra Altinn.»

Forvaltningsinfos strategiforslag fra 2007 utgjør fortsatt grunnstammen i Altinn sin innholdsstrategi. Rapporten foreslo å fase SpørOSS, Bedin og flere andre fellesoffentlige nettsteder inn i Altinn.

Hva så med forskjellene mellom Gov.uk og Altinn.no

Her skal jeg ikke snakke om det mest i øyenfallende, at Gov.uk har et mer moderne uttrykk og responsivt design, mens Altinn har et visst etterslep etter de siste års knallharde satsing på ytelse og robusthet. Altinns «retrodesign» skal selvsagt også endres og moderniseres og bli responsivt etter hvert.

Samtidig vil jeg hevde at Altinn innehar en betydelig ledelse på Gov.uk når vi snakker om transaksjonstjenester. I Norge bruker nær 100 prosent av næringslivet Altinn regelmessig, for eksempel til moms- og skatterapportering. Den store internasjonale undersøkelsen «Paying taxes» viser at mens en referansebedrift i Storbritannia bruker 110 timer på skatte- og avgiftsrapportering, bruker samme bedrift 83 timer i Norge.

Så vidt jeg kan se, har Gov.uk den første tiden etter etablering våren 2012 hatt mest fokus på informasjonsdelen – mens de nå satser for fullt på transaksjonstjenestene.

Gov.uk og Altinn.no har også noen vesentlige forskjeller i innholdsstrategi:

forskjeller_innholdsstrategi_GovUK-Altinn

Hvem har best innholdsstrategi – Gov.uk eller Altinn?

Det er ingen tvil om at Gov.uk gjør veldig mye riktig. Deres «Design principles» har fått mye positiv omtale. Og de gjør veldig mye spennende med utvikling av gode veivisere, minimalistisk og effektivt design og mye mer.

Likevel er jeg skeptisk til politikken med å legge ned hundrevis av nettsteder og fase så store mengder informasjon inn på ett nettsted. Selv om de jobber mye med å tune og optimalisere søket på siden, får man alt for mange – og irrelevante – treff.

Hvis jeg søker på «Start up business» får jeg 17 600 treff. Det er om lag fire ganger så mange sider som hele Altinn.no består av. Selv om det er mange relevante treff på første side, får man også treff som er rimelig sære, for eksempel en artikkel om en vellykket gründer-konkurranse i Tyrkia.

soekeresultater_govUKIllustrasjon: Et søk på «start up business» gir 17 600 treff på Gov.uk. Det sier noe om den store mengden innhold når man samler 24 departementer og 340 etater m.m. under ett nettsted.

Selv om Gov.uk jobber intenst med å slette mest mulig irrelevant innhold, kan det virke som de har en lang vei å gå. Og hvis brukere er interessert i kortfattet veiledning og tilgang til relevante tjenester for å registrere egen bedrift, bør de ikke risikere å havne inne i omfattende stortingsmeldinger eller utredninger.

Government Digital Services sier Storbrittania sparer en halv millard kroner årlig på å legge ned flere hundre nettsteder. Det er et argument for å gjøre som Gov.uk sett fra forvaltningens effektiviseringsperspektiv. Men er det det beste for brukerne? Inntil noen greier å overbevise meg om noe annet, tror jeg Altinn sin innholdsstrategi er bedre. Som Tor Nygaard skrev i Næringsrett på Internett i 2007: «Samtidig må selv en helhet avgrenses. Det allmenne ønsket hos befolkningen om å finne alt på ett sted må avveies mot behovet for oversiktlighet.»

Felles portal for innbyggere og næringsliv

Men på den andre hovedforskjellen mellom Gov.uk og Altinn.no, er det etter min mening ingen tvil om at Gov.uk har riktigst strategi. Det ER veldig lurt å lage EN felles portal for innbyggere og næringsliv. Det er flere grunner til det:

 • Det finnes en diger gråsone mellom rene næringslivsbehov og innbyggerbehov. Man kan f.eks. søke byggetillatelse eller skjenkebevilling både som innbygger eller som næringsdrivende. Til og med en politianmeldelse kan leveres både av en privatperson eller av en bedrift (juridisk person).
 • Mange næringslivstjenester rapporteres faktisk på fødselsnummer – ikke organisasjonsnummer. Styremedlemmer i et aksjeselskap signerer på stiftelsesdokumentet og samordnet registermelding som privatpersoner. Selvangivelse for næringsdrivende rapporteres på den næringsdrivendes fødselsnummer.
 • Alle næringsdrivende er faktisk også innbyggere. Å gjøre livet enklere for innbyggerne gjør også livet enklere for næringslivet.
 • Altinn er en avansert tjenesteutviklingsplattform som skal brukes til å bygge tjenester for både næringsliv og innbyggere. Portalen inneholder store og viktige innbyggertjenester som selvangivelse for lønstakere og pensjonister, flyttemelding, navnevalg på nyfødte, søknad om førerkort, m.m.m.

Både Skatteetaten og Brønnøysundregistrene planla opprinnelig at Altinn.no skulle utvikles til å bli en felles portal for både næringsliv og innbyggere.

Skisse_Altinn-innbyggerportal_2004Illustrasjon: Denne skissen til Altinn innbyggerportal ble diskutert på en Altinn-workshop i slutten av august 2004. Fjorten dager senere lanserte daværende moderniseringsminister Morten A. Meyer «Minside» og la dermed arbeidet med Altinn innbyggerportal død. Etter at Minside.no ble lagt ned sommeren 2012 har vi opplevd økende misnøye blant Altinns innbygger-brukere som ikke føler seg godt nok ivaretatt i Altinn.no

Det er en slående likhet mellom UX-eksperten Torunn Brandt sin skisse til Altinns startside for privatpersoner og dagens forside på Gov.uk – begge har et enkelt design og er fylt med lenker til sentrale tjenester. Det var også skissert en felles forside, der man kunne velge mellom innbygger og næringslivstjenester.

Jeg tror Hans Christian Holte var inne på noe viktig i sitt innlegg i Computerworld i 2012 – «Delfiner, ikke hvaler». Men for meg ser Gov.uk mer ut som hvalen i fortellingen.  Grunnen til at Minside var dømt til å mislykkes, tror jeg var en annen:

 • Arkitekturen i offentlig sektor var ikke moden nok (åpne grensesnitt/åpne data)
 • Det er feil å skille så skarpt mellom innbyggertjenester og virksomhetstjenester
 • Minside hadde ingen tjenesteutviklingsplattform – den ble en omvei til tjenester andre steder

Det samme kan sies om DIFI-portalen Norge.no. Med forbehold om at det kan ha skjedd endringer i strategi jeg ikke har fått med meg, vil jeg hevde at innholdsstrategien til Norge.no er mangelfull. Ingen har bruk for en veiviser inn til offentlige tjenester som ligger andre steder. Vi har Google. Og når Norge.no ikke gir noen merverdi ved å forklare regelverk, plikter og rettigheter på en helhetlig måte, får innbyggerne et langt dårligere tilbud enn det næringslivet tilbys i Altinn.

Altinn-forvaltningen i Brønnøysund mener nå at tiden er inne for å ivareta innbyggerne like godt som næringslivet. Vi bør gjenoppta idéen om en felles portal på toppen av en kraftig tjenesteutviklingsplattform. Altinn sitt REST API åpner store muligheter for hvordan tjenestene kan presenteres.

Google-ranking_Altinn_vs_Norge_noIllustrasjon: Bildet viser hvordan henholdsvis Altinn.no og Norge.no havner på Google sin treffliste ved søk på noen sentrale tjenester eller begreper. God søkemotoroptimalisering handler i hovedsak om å ha en god innholdsstrategi OG godt innhold. 

Legg ned Altinn.no!

Jeg er nettredaktør for Altinn.no og kommunikasjonsansvarlig for Altinn. Likevel vil jeg foreslå å legge ned portalen Altinn.no – eller rettere sagt – slå Altinn.no sammen med Norge.no. Selv om Altinn er blitt et svært godt innarbeidet merkenavn, er ikke Norge verst det heller. DIFI sitter med et av Norges beste domener, men Norge.no har dessverre ikke brukere.

Med en god innholdsstrategi og direkte tilgang til de store innbyggertjenestene i den underliggende Altinn-infrastrukturen, kan vi gå Gov.uk en høy gang. Innholdet fra dagens Altinn.no kan bli til Norge.no-næringslivsportalen mens Norge.no-innbyggerportalen får tilgang til viktige volumtjenester i Altinn for innbyggerne. Det vil gjøre Norge.no til Norges viktigste portal. I en sammenslått portal, kan DIFI ha ansvar for Norge.no-Innbyggerportalen mens Altinn-forvaltningen har ansvaret for Norge.no-Næringslivsportalen. Og portalen skal selvsagt ha flott, nytt visuelt uttrykk, responsivt design og mulighet for å vise tjenester via REST-grensesnitt.

Både Skatteetaten.no og nye Nav.no har toppfaner for både innbyggere og næringsliv. Altinn-forvaltningen må uansett se på hvordan vi kan betjene innbyggerne på en bedre måte. Ikke minst skyldes det at Altinn er pålagt å være nasjonalt kontaktpunkt for EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at privatpersoner i hele Europa skal finne både informasjon, og etter hvert også elektroniske søknadsskjemaer og svar på søknader i dette kontaktpunktet. Det dreier seg for eksempel om søknader om autorisasjon som lege, veterinær, sykepleier og en rekke andre yrker.

Norge.no_innbyggerportalenIllustrasjon: Figuren viser Altinn sin skjema- og tjenestekatalog filtrert på innbyggertjenester. Disse tjenestene kan gjøre Norge.no til en kjempesuksess på kort tid. Med en felles skjemakatalog som filtreres på innbygger- og næringslivstjenester, kan gråsonetjenestene enkelt ligge begge steder.

Jørgen Ferkingstad er nettredaktør for Altinn.no og kommunikasjonsansvarlig for Altinn.
twitter.com/ferkinx