Grenseløs deling for et grenseløst næringsliv

Nå skal vi dele foretaksopplysninger i hele EU og EØS. Det skal gi mindre rapportering for bedriftene og mer effektiv forvaltning over landegrensene.

Fra 8. juni 2017 kan alle finne opplysninger om europeiske foretak i EUs eJustice-portal. Det skal også bli mulig å bestille enkelte dokumenter som årsregnskap og vedtekter.

Norsk nøkkelinformasjon

Brønnøysundregistrene har forberedt dette for Norges del siden mai i fjor. Løsningen skal gi tilgang på nøkkelinformasjon om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Foretaksregistrene i 31 land skal sende meldinger til hverandre om statusendringer på egne foretak. Dette gjør at eventuelle filialer som foretaket har i et annet land, kan følges opp. Det skal også varsles om fusjoner over landegrensene. Da kan det overdragende foretaket slettes så snart fusjonen er registrert, uten egen rapportering om dette.

Samarbeidet om å melde statusendringer gir bedre registerdata hos oss og en ekstra trygghet for kreditorer og samarbeidsparter i næringslivet når det skjer endringer i foretaket. Generelt vil økt samarbeid mellom de europeiske handels- og foretaksregistrene styrke offentlig administrasjon i det enkelte landet.

EU-direktiv

Foretak ekspanderer i økende omfang utover landegrensene og utnytter de mulighetene det indre markedet byr på. Derfor er det økende etterspørsel etter foretaksopplysninger i forbindelse med grenseoverskridende virksomhet.

Det er bakgrunnen for EU-direktiv 2012/17 om sammenkobling av europeiske foretaksregistre. Bedre tilgang til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger skal bidra til å styrke det indre marked og skape et konkurransedyktig Europa. Direktivet er gjennomført i norsk rett ved endringer i Foretaksregisterloven som trådte i kraft 1. februar 2015.

Samarbeid

I nært samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) søkte prosjektet om støtte fra EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF), som er med på å gi tilgang til digitale tjenester på tvers av landegrensene. Omtrent 3,5 millioner kroner derfra har vært viktig for å realisere en krevende utvikling av ny registerfunksjonalitet.

Samarbeid med registerførerne i Sverige og Danmark har sikret felles forståelse av forutsetninger og behov. Vi har også brukt hverandre til å teste ut kommunikasjonen og løsningen.

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union.