Brukerne bidrar i forenklingsprosessen

Vi digitaliserer og forenkler i tett samarbeid med brukerne, fra forenklingsidé til gjennomførte tiltak. Slik gjør vi tjenestene våre bedre. 

På bildet: Tor Arne Berge fra Nærings- og fiskeridepartementet diskuterer med de andre deltakerne på brukerforumet. Foto: Hege Celine Sæthre.

I mange år har våre interesseorganisasjoner og Skatteetaten deltatt på vårt årlige brukerforum i Brønnøysund. Her får vi viktige bidrag til forenklingsarbeidet fra brukerne våre. For selv om vi i en årrekke har jobbet med å gjøre tjenestene enklere, er det fortsatt en rekke områder vi i det offentlige kan forbedre oss innen. Denne gangen ble vi særlig utfordret av Frivillighet Norge, som pekte på systemer som mangler mulighet for digital kommunikasjon, og at for få relevante aktører bruker Altinn til søknader og rapportering.

På brukerforumet i år hadde vi et helt nytt område å presentere: Register for reelle rettighetshavere. Brønnøysundregistrene ble tidligere i vår tildelt jobben med å utvikle og forvalte et register for reelle rettighetshavere, som blir viktig for å forebygge økonomisk kriminalitet. Vi fikk tilbakemeldinger på det nye registeret fra interesseorganisasjoner som representerer svært mange av våre brukere. Disse består av hele 10 000 frivillige organisasjoner i Norge, og det verdifulle for oss er at de har ulike innfallsvinkler ut i fra hvem de representerer, noe som dessuten gav gode diskusjoner i forumet.

Det er positivt for oss å få innspill på prosjekter som kun er i startgropa fordi det gir mulighet for oppfølging underveis, og sikrer brukermedvirkning helt fra starten. Fra Frivillighet Norge ble det understreket at små endringer kan føre til stor forenkling og effektivisering innen den frivillige sektoren, der mange endringer er enkle å gjøre. Det var kjempebra engasjement og vi er glade for at også regjeringen vektlegger brukernes medvirkning i sin digitaliseringsstrategi. En strategi vi på brukerforum både fikk belyst ved foredrag ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt en paneldiskusjon som belyste veien videre: Hvordan en digital offentlig sektor skal sette brukeren i sentrum med løsninger som virtuelle assistenter og deling av data.

Etter brukerforumet har vi gjennomgått innspillene som er kommet inn, og av disse er det 18 konkrete forslag på forenklinger som ikke bare angår Brønnøysundregistrene, men også andre etater i Norge. Forslagene spenner fra skatteforenklinger til et ønske om en ny bransjeguide for varehandelen. Noen av forslagene er enkelt gjennomførbare, og andre er av den typen som krever endringer i lover og forskrifter.

Det som er fint for oss som jobber med forenkling til daglig, er at vi hvert år på brukerforumet kan presentere gjennomførte ideer som er initiert av våre brukere. Disse forenklingene gir gjerne forbedring av våre løsninger – noe som er særlig viktig i dagens raske utvikling – men også innspill som bidrar til forenkling i andre offentlige etater. Brønnøysundregistrene har de seneste årene systematisert forenklingsarbeidet, og har en base med innspill som vi jobber med kontinuerlig. Det er ressurskrevende å jobbe på tvers av forvaltningen med forenkling, men vi opplever økende forståelse for behovet, som jo også beskrives i nasjonale strategier.

Som nevnt forenkler de gjennomførte ideene på ulike måter brukernes samhandling med det offentlige. Den siste gjennomførte ideen så langt i år er ved våre kolleger i Skatteetaten. Hvert år, ved tilbakebetaling av skatt, har det vært mottakere som har skiftet bank siden etatens oppdatering ved årsskiftet. Det har betydd at skattepenger har kommet på feil konto. Nå er dette endret, ved at Skatteetaten henter informasjon om bankkontonummer fra bankene (KAR-registeret) kontinuerlig. Godt jobbet av Skatteetaten, og godt spilt inn fra våre brukere. Vi ser frem til flere arbeidsmøter med våre brukere, og tar gjerne imot nye innspill!